آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برای شفا یافتن درد تحال

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا

برای درد تحال

جهت درمان درد تحال روز چهار شنبه نوشته و بر بازوی چپ بیمار ببندید.شفا می یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم