آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بازی دنیا

0

بازی دنیا

این عالم ,عالم بازی هاست و عالمی است که بیشترمردم به حقیقتش نمی رسند و به بازی تاآخرش مشغول می شوند

وهرکدام یک نوع بازی ای می کنند، یک عده مذهب بازی می کنند یک عده دوست بازی می کنند یک عده هنربازی می کنند یک عده عتیقه بازی می کنند وهرکدام به یک بازی ای مشغول هستند و به حق مشغول نیستند ،
حتی کتاب بازان هم “کمثل الحماریحمل اسفارا “کتاب می خرند جلد می کنند پهن می کنند جمع می کنند و کتاب باز هستند ؛حتی عده ای دین را وسیله بازی قرار می دهند و دین باز و دین فروش هستند و نه دیندار ولی یک وقتی می فهمند که سودای خام بوده وهیچ چیز نیست؛

اما اگرخواستید بازی کنیدبازی عشق را انتخاب کنید که به تعبیر هندی ها یعنی بازی آگاهی جهانی و نه این آگاهی محدود و تیره که درهمه انسانها هست،

وصل بشوید به آن آگاهی مطلق و برسید به دیدار آن صورت جهانی؛ جهان عشق است ودیگر زرق سازی همه بازی است الاعشق بازی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم