آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انسان الهی

0

انسان الهی :

ما چون یکی هستیم یک کارهم بیشترنکنیم صدتاکارنکنیم ویک کاربکنیم بعضی ها تقسیم می کنندکارهارابه کاردنیوی مثل خورد و خواب و زن و بچه وکامپیوتر و مدرسه و… و یک کارهایی را هم می گویندکار اخروی مثل نماز و روزه و کارهای خیریه و… ؛درصورتیکه  چنین چیزی نیست, بلکه باید انسانها را تقسیم کرد به انسانهای الهی و انسانهای دنیوی،اگر انسان الهی شد،خورد و خواب او هم الهی می شود چون به خاطرخدا زندگی می کند و بخاطرخدا پشت کامپیوترمی نشیند و به خاطرخداکتاب می نویسدو همه اش می شودکار اخروی وعاشق خداوند اصلاکاردنیوی نمی کند.

انسان الهی بشوید و برویددنبال دنیا و هزار تا کاربکنید تا وجودتان منشا خیرو برکت بشود و خلاقیت و سازندگی و آبادانی ایجاد بشود ؛انسان هست که الهی می شود یا دنیوی،اگردنیوی شدید همه کارهایتان دنیوی می شود و حتی حج و نماز و زکاتتان هم دنیوی می شود،وقتی روی آدم به طرف دنیا و هواهای نفسانی خودش بود دیگر تفاوتی نمی کندکه به کدام طرف بایستد و نماز بخواند چون به هرطرف بایستد در اصل به طرف خودش ایستاده و نماز خوانده

 

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم