آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اصل کمک به هم

0

اصل کمک به هم

 

درمقابل تئوری تنازع برای بقا تئوری دیگری هست که می گوید این عالم برمبنای اصل کمک استوارشده است یعنی همه پیشرفتها مال اینست که یکی به دیگری کمک کرده واین کمک ها وقتی بسیار پیچیده شده می بینیم که به کمال رسیده ، آنچنان که می بینیم هزاران هزار سلول ومیلیاردهاسلول باهم کارمی کنند و همه درجهت این کار می کنند که این قلب باید بزند و هرکدام وظیفه شان را درجهت کل انجام می دهند

و اگر یک کدامشان واقعه ای برایش رخ بدهد و شروع کند به شرارت،سلول سرطانی پیدا می شود و این سلول می خواهد بقیه را بخورد؛حالا درجامعه ای که اصل کمک نیست سرطان می گیرد انسان و این سرطان را گرفته بشریت سرطان اینکه مشکل شما به من ربطی ندارد که بخواهم به شما کمک کنم،باید آدمها به هم کمک کنند و هر کسی احساس کندکه من درکل این جامعه نقشی را باید بازی کنم،اگر هرکسی بخواهد برای خودش کارکند آنطرف سقوط می کند, آن بچه ده ساله ای که درخیابان آدامس می فروشد این یک کسی یک ظلمی کرده یک جایی که این اینطوری شده وگرنه اگر اصل کمک و تعاون باشد معنیش اینست که باید طوری تنظیم شود که یک نفر دیگری جای او کارکند و این بچه باید به مدرسه برود.

یکی از عناصر وحدت اصل کمک است و ما هر چه بیشتر به هم کمک کنیم وحدتمان بیشتر می شود .

کثرت ایجاد جنگ می کند وجنگ ضایعات ایجادمی کند، از این بدن الگو بگیرید , ببینیدکه اگردراین بدن همکاری و وحدت نباشد ،چطور مضمحل و نابود می شود،

جامعه هم همینطور است,اگر الان همه دندانها راتیز کردند به زودی نابودمی شود بشریت، مگراینکه راه بازگشتی به دین و به انبیا و اولیا و به وحدت پیدا کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم