آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسماء خمسه طیبه

0

اسماء خمسه طیبه

فرمود در سفر چه دیدی گفت بسیار عجائب دیدم فرمود از همه عجیب تر چه بود گفت ابلیس را دیدم که در دریای سبز روی سنگ سفیدی بود و دست ها را به آسمان بلند کرده  و می گفت خداوندا چون به قسم خود وفا نمودی و مرا داخل آتش گردانیدی از تو سوال می کنم به حق محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه صلی الله علیهم که مرا از آن برهانی من به او گفتن ای ابالحارث این اسما چیست که به آنها دعا می کنی گفت آنها را بر ساق عرش نوشته دیدم پیش از آنکه خدا آدم را آفرید به هفت هزار سال و دانستم که این ها گرامی ترین خلق نزد خدا هستند والحال از خدا به حق ایشان سوال می کنم پس رسول خدا فرمود اگر تمام اهل زمین به این اسما دعا کنند حق تعالی همه را اجابت کن.

 

 

 

 

اسماء خمسه طیبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم