آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسماء ادریسی با اعراب و آداب کامل

139

اسماء ادریسی با اعراب و آداب کامل

از شیخ بهایی علیه الرحمه منقولست که مخلوقات و موجودات به این نام ها مسخّر گردند و دارنده این اسماء عجایب ها از او مشاهده گرددو هر که مواظبت و مداومت نماید دل و جان او روشن گردد بنحویکه اسرار غیب بر او آشکار گردد برای هر اسمی شرحی فرموده اند که هر کس بخواند دعای او مستجاب گردد.

اسم اول- سُبْحَانَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا رَبَّ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ وَارِثَهُ

اگر پادشاه ،حاکم، ارباب، و یا شخص با لا دست اواز کسی رنجیده باشد و بر او غضب نموده باشد چون به نزد او می رود این اسم را هفتاد بار بخواند و بر خود فوت کند آن غضب کرده بر وی مهربان شود و اگر کسی مداومت به خواندن این اسم نماید دل او روشن شود و رازهای مشکل بر او آسان شود و جاه مرتبه ی او بیشتر شود و اگر با غسل و لباس پاک صدوبیست و یک بار بر چیزی خوردنی بخواند و به مطلوب بخوراند چنان مطیع و مهربان بر وی شود که آرام و قرار نداشته باشد.

اسم دوم- یَا إِلَهَ الْآلِهَهِ الرَّفِیعَ جَلَالُهُ

اگر کسی تنگ دست و در نظر مردم حقیر باشد بیست روز هر روز پانزده بار بخواند فراخ دستی و جلالت ووسعت در وی پیدا شود و در نظر خلق بزرگ باشد و هر که او را ببیند دوست وی شودودیگر تنگ دست و درویش نشود.

اسم سوم- یَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِی کُلِّ فِعَالِهِ

هر که روز جمعه وضو سازد و لباس پاکی ببوشد و به مسجد جامع رود و بعد از اقامه نماز جمعه دویست بار این اسم را با خلوص بخواند و با اعتقاد درست به نیت هر حاجتی که دارد آن حاجت برآورده شود.

اسم چهارم-  یَا رَحْمَانَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ رَاحِمَهُ

اگر کسی تند خو و بد خلق باشد و مردم از دست او در امان نباشند و بخواهی این صفت از او زایل گردد و رحیم دل شود این اسم را با مشک و زعفران بر صرب بنویسید بنام آنشخص و مادرش در منزل آنکس در جای پاکی دفن کنید. و اگر برای محبت سه روز روزه بگیرید و هر روز پانصد مرتبه این اسم را بخوانید و روز سوم بر خانه ای بروید که درب آن رو به قبله باشد و غسل نمایید و بیرون آیید و این اسم را بر کف دست خود بنویسید و در برابر آن شخص مورد نظر قرار گیرید او از محبت شما دیوانه شود.

اسم پنجم- یَا حَیُّ حِینَ لَا حَیَّ فِی دَیْمُومِیَّهِ مُلْکِهِ وَ بَقَائِهِ

اگر کسی مریض باشد و اطباء از معالجه وی عاجز باشند این اسم را بمشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با نبات و گلاب حل کنند و بر مریض بخورانند شفا یابدبفرمان خدا. و اگر کسی مداومت نمایدهرگز مریض نشود.

اسم ششم- یَا قَیُّومُ فَلَا شَیْ‏ءَ یَفُوتُ عِلْمَهُ وَ لَا یَئُودُهُ

اگر کسی بد فهم و کم ذهن باشد و همه چیز را فراموش کند و یاد نگیرد بمدت چهل روز هر روز به تعداد بیست و یک و یا بیست و هفت بار این اسم را بخواند دل وی منور گردد و هر چه بشنود و بخواند فی الفور یاد بگیردو دیگر فراموش نکند. و اگر کسی گمشده ای دارد روز شنبه صدوبیست بار بخواند چون بخواب رود کسی در خواب نشانی از گمشده وی بدهد هر کس مداومت نماید هر گز دزد بر او نزدیک نشود.

اسم هفتم- یَا وَاحِدُ الْبَاقِی أَوَّلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ آخِرَهُ

چون کسی فکر های باطل و خیالباف بسیار باشد و بدین سبب ناراحت باشد اگر این اسم را بسیار بخواند نجات می یابد و اگر کسی از چیزی یا کسی خوف و ترس داشته باشد قبل از نماز ظهر غسل کند و نماز خواند چون فارغ شود پنجاه بار این اسم را بخواند از ترس و خوف دشمن ایمن گردد و دشمن بر وی مهربان شود.

اسم هشتم-  یَا دَائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَ لَا زَوَالٍ لِمُلْکِهِ 

اگر کسی بخواهد که در کارها ثابت قدم باشد بنیت آن سه روز روزه بدارد هر روز با وضو سیصد بار این اسم را بخواند خداوند حاجت او را روا کند اگر کسی بخواهد در مقامی همیشه ثابت بماند این اسم را در نگین زرین بنگارد و در انگشتر کند درو شرف آفتاب باشد  دولت و رفعت او مستدام بماند.

اسم نهم-یَا صَمَدُ مِنْ غَیْرِ شَبِیهٍ وَ لَا شَیْ‏ءَ کَمِثْلِهِ

اگر در میان زن و شوهر سازگاری نباشد این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه ی چینی نوشته و به آب چشمه بشویند و آن آب را بیاشامند مهربانی پیدا شود و هر گز خصومت نکنند.

اسم دهمیَا بَارِئُ فَلَا شَیْ‏ءَ کُفْوُهُ وَ لَا مَکَانَ لِوَصْفِهِ 

اگر کسی بخواهد زبان بد گویان بر وی بسته شود و در حق وی بدی نتوانند بکنند باید از سه مثقال سرب لوحی بسازد و این اسم را با اسم بد خواهان مورد نظر و اسم مادرانشان را در آن لوح نقش کند و در شکم ماهی نهد و در زیر زمین دفن کند زبان ایشان بر وی بسته شود.

اسم یازدهم-  یَا کَبِیرُ أَنْتَ الَّذِی لَا تَهْتَدِی الْقُلُوبُ لِوَصْفِ عَظَمَتِهِ

اگر کسی از دشمن گریخته باشد باید هفت روز روزه بدارد و ترک حیوانی کند(چیزی که از حیوان است نخورد و در آن نخوابد )و هر روز هزار بار این اسم را بخواند چون چنین کند دشمن وی مقهور گردد. و اگر کسی قرض دار باشد به این اسم مداومت کند قرض او ادا شود.

اسم دوازدهم- یَا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ

هر کس این اسم را بخواند و یا بنویسد و با خود دارد از مریضی ایمن باشد و اگر بر کسی نظر زده باشند و یا جادویی کرده باشند بر لوح هفت جوش نقش کند و با خود دارد جادو از وی برود و نظر از وی دفع شود و وسعت رزق و خوشدلی بر وی روی آورد.

اسم سیزدهم- یَا زَاکِی الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ آفَهٍ بِقُدْسِهِ

اگر کسی هفت روز روزه بگیرد طوری که آخرین روزه به چهارشنبه بیافتند همه روز غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت هر روز یک هزاروپنجاه و یک بار این اسم را بخواند و در اطراف خود خطی بکشد و بخور خوش بسوزاند چون روز آخر که چهارشنبه باشد از دعوت فارج شود هفت نفر مسخّر و مرید وی شوند و آنچه فرمان دهد آنها اطاعت کنند بشرط آنکه در این ایام از جمیع معاصی اجتناب کند و ترک حیوانی نماید.

اسم چهاردهم-  یَا کَافِی الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَایَا فَضْلِهِ 

.اگر کسی حاجتی یا امیدی از کسی دارد که او قبول نمی کند این اسم را با مشک و زعفران بر پوست آهو بنویسد و در خانه ی آنکس دفن کند مراد وی بزودی برآید.

اسم پانزدهم- یَا نَقِیُّ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ لَمْ یَرْضَهُ وَ لَمْ یُخَالِطْهُ فَعَالُهُ

اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد و به خواندن این اسم مداومت کند از برکت این اسم از دست آن ظالم رها شود.

اسم شانزدهم- یَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ

اگر کسی کارش بسته شود و از دست و پا و زبانش هیچ کاری بر نیاید باید هفت روز ترک حیوانی نماید و هر روز در جای خلوت این اسم را صدوده مرتبه و یا هزارویک نوبت بخواند باذن خدا کار و گشاده گردد.

 اسم هفدهم-  یَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَائِقَ مَنُّهُ

اگر کسی تنگ دست و فقیر باشد به این اسم مداومت کند فقر و پریشانی از وی زایل گرددو از تنگ دستی خلاص شود .

اسم هجدهم-یَا دَیَّانَ الْعِبَادِ کُلٌّ یَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ 

اگر کسی امانتی مهم را در جایی بگذارد و این اسم را نوشته در لای آن امانت بگذارد از آفت و خیانت محفوظ ماند اگر بر پارچه ی حریر بنویسد خیلی خوب خواهد بود.

اسم نوزدهم- یَا خَالِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلٌّ إِلَیْهِ مَعَادُهُ 

اگر کسی غایبی داشته باشد این اسم را پنج هزار بار بخواند بزودی آن غایب مراجعت نماید و در آمدن بی قرار باشد.

اسم بیستم- یَا رَحِیمَ کُلِّ صَرِیخٍ وَ مَکْرُوبٍ وَ غِیَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ

اگر کسی خواهد شخصی را دوست و شیفته ی خود کند بنحویکه او آرام و قرار نگیرد این اسم را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد بنام او و مادرش و بنام خود و مادرش و هزار بار این اسم را به همین نام ها نیت کرده و بخواند و نوشته را در آب اندازد .

اسم بیست ویکم-یَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ کُنْهَ جَلَالِهِ وَ مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ

هر که این اسم را تا مدت دوازده روز هر روزی هزار بار بخواند عجایب بسیار بر وی کشف شود و در پیش بزرگان و مقامات عزیز و مقبول القول و با عزت گردد.

اسم بیست و دوم-  یَا مُبْدِعَ [مُبْدِئَ‏] الْبَدَائِعِ لَمْ یَبْغِ فِی إِنْشَائِهَا عَوْناً مِنْ خَلْقِهِ

اگر کسی هر روز روزی نود بار این اسم را بخواند بسیاری از چیزهای پنهانی بر وی آشکار گردد و منفعت ها بیند و هر مرادی که داشته باشد برآورده شود.

اسم بیست وسوم-  یَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ فَلَا یَئُودُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ حِفْظِهِ

اگر کسی هر روز روزی هزاریکبار بخواند دولت و اقبال بر وی روی نماید و در میان خلایق عزیز و بزرگ باشد و هیچکس نتواند به او ضرر رساند و جمیع مهمات او بخوبی کفایت گردد.

اسم بیست و چهارم- یَا حَلِیمُ ذَا الْأَنَاهِ فَلَا یَعْدِلُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ خَلْقِهِ

هر کس به این اسم مداومت نماید هیچکس با او مجادله و مقابله نتوان کرد و هر چه او بگوید همه قبول کنند و اگر چهل و یک بار بر میوه (به یا سیب) بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست و مهربان گردد و اگر این اسم را بنویسد بنام مطلوب و مادرش و طالب و مادرش و از جایی بلند آویزان کند همین خاصیت را خواهد داشت

اسم بیست و پنجم –  یَا مُعِیدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ

اگر کسی از شهر خود آواره گردد هر روز این اسم را نود و نه بار بخواند به وطن خویش باز گردد و اگر به همین عدد کسی بخواند فتح بسیار در کار او پیدا شود و زبان جمله بد گویان بر وی بسته گردد.

اسم بیست وششم- یَا حَمِیدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ

اگر کسی این اسم را بسیار بخواند هرچند در نظر مردم بیمقدار باشد محترم و مکرم گردد و خدای تعالی چنان نعمت بر وی دهد که از حساب آن عاجز ماند و به مرتبه ای رسد که تمام خلق بر او حسد ورزند و هر چه بیشتر بخواند بهتر است و هر وقتی که دویست هزار مرتبه تمام شودمادام العمر روزی هزار بار بخواند بسیار بسیار مجرب و آزموده است.

 اسم بیست و هفتم-  یَا عَزِیزُ الْمَنِیعُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَادِلُهُ 

اگر دو کس و یا دو لشکر در جنگ و مخاصمه باشند این اسم را بر آنها بخوانند بین آنها صلح و دوستی پدید می آید و اگر مداومت کنند عزیز و مکرم شوند و هیچ کس با خواننده این اسم نتواند دشمنی کند.

 اسم بیست و هشتم- یَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِیدِ أَنْتَ الَّذِی لَا یُطَاقُ انْتِقَامُهُ

اگر کسی گم کرده ای داشته باشد و یا امانتی به کسی داده باشد و نتواند آن را دوباره پس بگیرد این اسم را دویست بار بخواند بنام آنکس البته گم شده پیدا شود و امانت باز گردانده شود و اگر مردی را بسته باشند این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با گلاب بشویند و به آن مرد بدهند گشاده گردد.

 اسم بیست و نهم- یَا قَرِیبُ الْمُتَعَالِی فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ

اگر کسی به خواندن این اسم مداومت کند در نظر خلق عزیز و مکرم شود و برای دوستی و دشمنی و زبان بند و بستن خواب کسی و خیلی چیز های دیگر نافع است که بیش از این از شرح آنها معذورم.

 اسم سی ام – یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ بِقَهْرِ عَزِیزِ سُلْطَانِهِ 

اگر کسی کار و بار او بسته باشد و هیچ کار به مراد وی انجام نگیرد بگیرد دل گوسفند سیاه را و هفتصد مرتبه این اسم را بر آن بخواند و بر آن دل گوسفند فوت کند و بعد این اسم را بنویسد و درمیان آن دل بگذاردودر مسجد دفن کند کار او گشاده گردد . و به جهت هلاکت دشمن یک هفته هر روزی هزار بار با اعتقاد درست بخواند که دشمن هلاک شود و به جهت دوستی هفتصد بار بر شکر بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست او شود .

اسم سی یکم – یَا نُورَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدَاهُ أَنْتَ الَّذِی فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ 

اگر کسی را دشمنی باشد و بخواهد بر وی فایق آید روز یکشنبه روزه بگیرد وآنگاه غسل کند و جامه ی پاک بپوشد و به صحرای خالی ازآدم و حیوان برود هزار و هفتصد بار این اسم را بخواند و حاجت طلبد بر دشمنش ظفر یابد بفرمان خدای تعالی.

 اسم سی دوم-  یَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَازُّهُ مِنْ خَلْقِهِ 

اگر بخواهی کسی را ذلیل کنی و یا آنکه عزیز نمایی طوری که از گدایی به پادشاهی رسد و آنچه بخواهی بر او میسر شود در مدت یکماه مداومت به خواندن این اسم نماید و هر چه بیشتر خواند نافعتر خواهد بود و بعد از یکماه هم همیشه مشغول خواندن باشد بهتر بود و تاثیرش بیشتر شود.

 اسم سی و سوم-  یَا عَالِی الشَّامِخُ فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ

اگر کسی در رنج و بلا و شدت باشد این اسم را بخواند رفع گردد و اگر بخت کسی بسته شده باشد به این اسم مداومت نماید بختش باز شود . و اگر کار کسی بسته شده باشد بگیرد دل گوسفند سیاه نر را برآن هفتصد بار بخواند و فوت کند و اسم را بنویسد و در میان دل بگذارد و در زیر سقف مسجدی دفن کند گشاده گردد و روشنی در کارش ظاهر شود.

اسم سی وچهارم-  یَا مُبْدِئَ الْبَدَایَا وَ مُعِیدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ 

اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید کارهای دینی و دنیوی او آراسته شود و همه کس مطیع وی شوند.

اسم سی و پنجم –یَا جَلِیلُ الْمُتَکَبِّرُ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَ الصِّدْقُ وَعْدُهُ

اگر کسی مریضی سخت داشته باشد این اسم را سه بار بر او بخوانند و بر او بدمند شفا یابد و اگر حکم قتل کسی را صادر کرده باشند سه بار این اسم را بر او بخوانند و فوت کنند از مرگ خلاص شودو اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید نزد بزرگان محترم گردد و همه محتاج وی شوند .

اسم سی وششم –  یَا مَحْمُودُ فَلَا تَسْتَطِیعُ الْأَوْهَامُ کُلَّ شَأْنِهِ وَ مَجْدِهِ 

اگر کسی مدت چهل روز ترک حیوانی کند و تر شغل دنیا نماید و بی تکلّم (بدون حرف زدن) هر روز و هر شب هزار و پنجاه و نه مرتبه این اسم را بخواند صاحب نفس قدسی و مقامات عالیه گردد و همه چیز در اطاعت او باشد و عجایبها مشاهده کند .

اسم سی و هفتم –  یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ ذَا الْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِی مَلَأَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ عَدْلُهُ 

اگر کسی خواهد که خدا از گناهان او در گذرد و شهره ی آفاق شود به این اسم مداومت کند مراد حاصل شود.

اسم سی هشتم –یَا عَظِیمُ ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ وَ ذَا الْعِزِّ وَ الْمَجْدِ وَ الْکِبْرِیَاءِ فَلَا یَذِلُّ عِزُّهُ 

اگر کسی مدیون باشد به این اسم مداومت نماید بزودی دینش ادا شود اگر پادشاه یا بزرگی بر او غضب نماید هزار بار بخواند غضب پادشاه یا ارباب به مهربانی و دوستی تبدیل شود .

 اسم سی و نهم –یَا عَجِیبُ فَلَا تَنْطِقُ الْأَلْسِنَهُ بِکُلِّ آلَائِهِ وَ ثَنَائِهِ 

اگر کسی قسمت دنیایی خواهد و یا هر مرادیکه داشته باشد به خواندن این اسم مداومت نماید جمیع مراد و خواسته ی وی حاصل شود .

اسم چهلم – یَا غِیَاثِی عِنْدَ کُلِّ کُرْبَهٍ وَ یَا مُجِیبِی عِنْدَ کُلِّ دَعْوَهٍ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ الصَّلَاهَ عَلَى نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَاناً مِنْ عُقُوبَاتِ

الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ أَنْ تَحْبِسَ عَنِّی أَبْصَارَ الظَّلَمَهِ الْمُرِیدِینَ بِیَ السُّوءَ وَ أَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا یُضْمِرُونَ إِلَى خَیْرِ مَا لَا یَمْلِکُهُ غَیْرُکَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ

وَ مِنْکَ الْإِجَابَهُ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَ عَلَیْکَ التُّکْلَانُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ‏

اگر کسی این اسم را همیشه بخواند نزد سلاطین عزیز و مکرم گردد و هیچکس بر وی دست نیابد و از دزدان و غیره در امان باشد و باید این اسم را نوشته و نزد خود نگهدارند و هر گز از خود دور نکنند. شرح این اسماء ادرسیه خیلی زیاد بود مختصر کردیم تا ملال حاصل نشود. و من الله التوفیق

 

به نقل از حسن بصرى چنین یافتیم : وقتى خداوند ادریس علیه السلام را به سوى ملتش فرستاد، این نام ها را بدو آموخت و فرمود که : ((تنها خود آرام آن ها را بگو و بر مردمان آشکار مساز که مرا بدان بخوانند.))

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

اسماء ادریسی با اعراب و آداب کامل

139 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام ببخشید اسم ۲۶ باید اول یه ختم ۲۰۰هزار تایی برداریم و بعد از تمام شدن باید هر روز ۱۰۰۰ بار بگم؟؟

  ۱)ببخشید میشه واسه حاجتم ۲۰۰هزار تا در طی چند روز بگم؟
  ۲)باید حتما ۱۰۰۰مرتبه روزانه رو بگم بعد از ختمم؟اخه وقت نمیکنم هزار تا هر روز بگم؟
  ۳)خانم ها هر وقتی که مشکل دارند نباید بگن و بعد از اتمام دوره ادامه بدن؟یا ختم باطله؟

  ببخشید لطفا اینجا جواب بدین اخه همش زنگ میزنم خاموش
  هستین یا مشغول

  التماس دعای فراوان و تشکر فراوان از پست های عالیتون بازم بذارین برامون اجرتون با بالایی

  1. hamid-azar می گوید

   سلام جهت سرکتاب با قرآن ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ تماس بگیرید ساعات ۹ تا ۱۲ عصر ۲ تا ۵ بعد از ظهر

 2. فاطمه می گوید

  سلام ببخشید میشه این اسمایی که گفتن مداومت داشته باشیم بعد از نماز همه رو خوند؟
  و اینکه میشه همه رو خوند یا فقط اونایی که نوشتین مداومت داشته باشیم

  1. hamid-azar می گوید

   سلام بله

 3. علی می گوید

  سلام وقت شما بخیر
  در مورد اسم هفتم، در کتابی که تحت عنوان نویسنده میرداماد کبیر نوشته شده این نام به شکل زیر نوشته شده. کدام درست هست؟
  یا واحد انت الباقی و انت اول کل شئی و واجده

  1. hamid-azar می گوید

   سلام برای پاسخ گویی به این سوال شما ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ تماس بگیرید

 4. فرشته می گوید

  سلام درمورداسم ۱۳میشه بیشتر توضیح بدید۱. چه موقع دو خودمون خط بکشیم ۲. انسان عادی هم می‌تونه این ختم و انجام بده یا باید چله نشین باشه ۳.ترک حیوانی چیه

  1. hamid-azar می گوید

   سلام ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ واتتساپ پیام دهید تا پیگیری بشه مسئله شما

 5. زهرا می گوید

  سلام وقت بخیر
  آیا خواندن اسم ۲۶ ام یا حمیدالفعال احتیاج به شرایط خاصی داره
  نیاز به اذن استاد داره؟
  آیا خواندنش ممکنه عواقبی داشته باشه؟؟؟؟

  1. hamid-azar می گوید

   سلام ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ واتتساپ پیام دهید تا پیگیری بشه مسئله شما

 6. ناشناس می گوید

  ممنون ازتون

 7. علی می گوید

  سلام استاد خسته نباشید. آیا میشه تمام این اذکار رو با جوهر روحانی در صفحه ای نوشت و همراه داشت که از هر کدوم فایده ای نصیبمون بشه؟

  1. hamid-azar می گوید

   ۱*سلام برای حل مشکلات خویش شما باید سرکتاب با قرآن بگیرید که(وجود هرگونه سحر وجادو بستگی و همزات و حسودان و بختک و شهوت و بخت گشایی و امور خیرو شر دشمنان شما و…..)تماس بگیرید ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ درساعات ۹صبح تا ۴عصر ………………………………………………………………………………………………………………………..
   ۲*ویا برای پاسخ به سوالات شما و یا دریافت ذکر و یا سرکتاب گم شده یا گرفته نشده شما به شماره ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ تماس حاصل فرمایید در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر

 8. علی می گوید

  سلام آداب و شرایط انجام دادن اسم ششم یا قیوم فلاح شی و… چیست؟ تشکر

  1. hamid-azar می گوید

   سلام دوست عزیز برای پاسخ به سوالات شما و یا دریافت ذکر و یا سرکتاب گم شده یا گرفته نشده شما به شماره ۳۳۸۸۵۴۴۸۰۹۳تماس حاصل فرمایید در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر

  2. ناهید می گوید

   سلام . میشه لطفا راهنمایی کنید . بنده زمینی خریدم که بسازم و محل اسکانم بشه ولی متاسفانه گرانی و تورم مانع شد . الان یکساله گذاشتم برای فروش ولی خبری نیست . خودم هم مستاجرم . میشه لطفا راهکاری نشونم بدید . با سپاس از لطفتون

   1. hamid-azar می گوید

    سلام برای حل مشکلات خویش شما باید سرکتاب با قرآن بگیرید که(وجود هرگونه سحر وجادو بستگی و همزات و حسودان و بختک و شهوت و بخت گشایی و امور خیر دشمنان شما و…..)تماس بگیرید ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ ساعات ۹صبح تا ۴ عصر ویا برای پاسخ به سوالات شما و یا دریافت ذکر و یا سرکتاب گم شده یا گرفته نشده شما به شماره ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ تماس حاصل فرمایید در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر

 9. سعید می گوید

  سلام استاد، اسم بیست و یکم را که باید روزی هزار بار بخوانیم
  میشه در طول روز و با فاصله خواند ولی باید یکجا خوانده شود.

  1. hamid-azar می گوید

   سلام ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ ۹ تا ۴ عصر

 10. احسان می گوید

  سلام ببخشید اسم دوم احیانا جل جلاله نیست آخرش فک کنم یه دونه جل ول شده باشه چون جاهای دیگه با جل هست

 11. نسرین می گوید

  با سلام خدمت شما
  راستش من خیلی خیلی خوشحالم که اذکار رو دارم میخونم.
  استاد یه سوال، ترتیب اذکار به این صورت هستند:
  اول ذکر رو گفتین و بعد شرح همون ذکر درسته؟

  اگر امکانش هست معنا و ترجمه ی هر ذکر رو نیز قرار بدین ممنون.

  1. hamid-azar می گوید

   اره ب همین صورت است

 12. یک دختر می گوید

  سلام ببخشید من در شهری زندگی میکنم که هیچ رودخانه یا دریاچه ای در نزدیکی نیست…. میشه اسم بیستم رو درون یک حوض بزرگ بندازم؟ مثلآ حوض یکی از حرم های امام زاده های شهرمون؟

  1. hamid-azar می گوید

   باید تو اب روان باشه ابی که در حال جریان باشد

 13. س ا ا م می گوید

  سلام استاد خسته نباشید توی بعضی نسخه های نرم افزار نوشته مثل نوشته یافلفل بندازیم توی شیشه و آب بریزیم و بزاریم رو آتیش اما شیشه بزاری رو آتش میشکنه میشه شیشه رو گذاشت توی ظرف دیگه آب توشه بعد گذاشت تو آتش که نشکنه و حرارت غیر مستقیم باشه ؟
  و اینکه اشکال نداره آتش شعله گاز باشه؟

  1. citadm می گوید

   ایمیل بزنید

 14. س ا م م می گوید

  سلام خسته نباشید استاد نمیدونم را مدتیه سوالات روی صفحه سیو نمیشه تا بعدازدو سه هفته یهو اتفاقی نگاه میکنم که سوال نشون داده و جواب دادین استا البته همه هم نه فقط بعضی ها
  من دوتا سوال داشتم اول اینکه میشه یکی از اسما ادریسه رو برای محبت شخصی خوند مثل اسم ٣٩ ؟
  و دیگه ایراد نداره همزمان یه نسخه احصار غایب رو هم برا همون شخص انجام داد؟
  و یه سوال دیگه که من ۴تا از نرم افزاراتون رو خریدم و هیچ کدوم نسخه ها ذکات ندارن در صورتی که نوشته شده ذکات نسخه رو بدید حتما؟

  1. citadm می گوید

   بله میشه خوند

 15. محبوب می گوید

  سلام خسته نباشید استاد من ایمیلم بهتون دادم اما جواب ندادید ،چندتا از نرم افزاراهای ویندوزیتون رو خریدم اما هیچ کدوم از نسخه ها ذکات نداره در صورتی که توی بخش آموزش خود نرم افزار نوشته شده باید ذکات نسخه ها داده بشه و بعضی نسخه ها رو خودتون با ذکات توی سایت قرار دادید مشکل کجاست من باید چکار کنم ؟

  1. citadm می گوید

   ی ایمیل بزنید تا بررسی بشه

 16. م می گوید

  سلا خسته نباشید ،نمیدونم چرا نظرات ثبت نمیشه ، من در حال ختم یکی از اسما ادریسه بودم که بدون برنامه مشکل زنانه تی برام پیش اومد و سه چهار روز وقفه ایجاد شد میخواستم بدونم بعد مرتفع کردن مشکل باید از اول شروع کنم ؟ و زمانی که میگه به خواندن این اسم مداومت شود حدودا تا چقد زمان باید خوند یک ماه یا چهل روز که بعد ش اگه وقفه ایجاد بشه ایراد نداشته باشه چون بالاخره ته مدت محدود میشه جلوی پریودی رو گرفت اگه ممکنه راهنماییم کنید بدونم چکار کنم که ختمم خراب نشه ؟ ممنون از کمک هاتون و ماه رمضان پرخیر و برکتی داشته باشید

  1. citadm می گوید

   ن از ادامه

 17. محبوب می گوید

  سلا خسته نباشید ،نمیدونم چرا نظرات ثبت نمیشه ، من در حال ختم یکی از اسما ادریسه بودم که بدون برنامه مشکل زنانه تی برام پیش اومد و سه چهار روز وقفه ایجاد شد میخواستم بدونم بعد مرتفع کردن مشکل باید از اول شروع کنم ؟ و زمانی که میگه به خواندن این اسم مداومت شود حدودا تا چقد زمان باید خوند یک ماه یا چهل روز که بعد ش اگه وقفه ایجاد بشه ایراد نداشته باشه چون بالاخره ته مدت محدود میشه جلوی پریودی رو گرفت اگه ممکنه راهنماییم کنید بدونم چکار کنم که ختمم خراب نشه ؟ ممنون از کمک هاتون و ماه رمضان پرخیر و برکتی داشته باشید

  1. citadm می گوید

   از ادامه

 18. امید می گوید

  سلام عرض ادب واحترام
  درمورد اسم ۳۶م که اومده هر روز وشب منظور هم روزبه اون عدد خونده بشه وهم شب خونده بشه به اون عدد
  یا درشبانه روز به اون عدد خونده بشه؟
  باتشکر

  1. citadm می گوید

   در شبانه روز

 19. کیانی می گوید

  با سلام
  استاد اگر اسم ۲۶ادریسیه که نوشته روزی هزار بار و جمعا دویست هزار بار است را بخوانم آیا آداب خاصی دارد یا ممکن است خواندن آن عواقب داشته باشد آیا خواندن آن احتیاج به اذن استاد دارد ممنون از زحماتتان
  در ضمن من سالها پیش یکبار در طول یک هفته روزی ده هزار بار ذکر یونسیه را خواندم جمعا ختمش هفتاد هزار بار بود آیا خواندن ام احتیاج به اذن استاد داشته و یا خواندنش عواقب داشته؟ با تشکر

  1. admin site می گوید

   نه عزیزم ولی قبلش باید نیت این ختم را هم بگی
   جواب ختم همیشه سریع نمیاد یکی زود میاد یکی طول میکشه بیاد ولی صد در صد جواب ختم برات میاد

 20. بهروز می گوید

  باسلام
  اقا ما خاستیم بررسی نام انجام بدیم ولی بعد ی هفته هنوز خبری نیست

  1. admin site می گوید

   بخش پشتیبانی مراجعه کنید لطفا

 21. ali می گوید

  سلام استاذ میشه این ایه را برام معنی کنید
  یا اله الالهه الرفیع جلاله

  1. admin site می گوید

   ذکر روترجمه نمی کنن. تک کلمه ای معنیش معلومه ولی در کنار هم برای هدف دیگه ایه

 22. Nasim می گوید

  ممنون از شما دوست عزیز

 23. اطلسي می گوید

  سلام وقتتون بخیر و خوبی انشاالله ،در جواب یکی از دوستان نوشته بودید که اسما ادریسه رو در تمام طول ماه میتوان استفاده کرد فقط روزهای اول تاثیر قویتری داره مثل اسم نوزدهم و یا بیستم آیا میخواستم بدونم که درست متوجه منظورتون شدم؟

  1. admin site می گوید

   بله ولی در نظر داشته باشید این اسما استفادش خیلی با احتیاط و در موارد خاص هست

 24. اطلسي می گوید

  استاد اسم ٣٨ از اسما ادریسه رو که نوشته هزاربار بخونید که اگر پادشاهی یا اربابی بر شما خشم گرفته مهربان گردد آیا اگه کسی از دستمون ناراحت باشه بخونیم فایده داره ؟

  1. admin site می گوید

   دقت کنید گفته ادم بزرگی نه هر ادم معمولی . چون این اسامی خیلی سنگینه و اگر خطا کنید ممکنه براتون گرون تموم بشه بعدها

 25. عسل می گوید

  سلام
  شما گفتین که خوندن اسما ادریسی هیچ عواقبی نداره و مشکلی پیش نمیاد اما میگن شرایطی داره خوندنش و یکی از دوستان کامنت دادن که مشکل براشون پیش اومده و شما در جوابش گفتید باید رعایت میکردن
  حالا کدوم درسته؟ من میخواستم بند ۲ و ۶ اش رو بخونم. میتونم؟ باید نمازهامم سروقت باشه؟

  1. admin site می گوید

   پیش شرط اذکار و ادعیه قرانی کاملا واضح و معلومه.نماز طهارت عدم ارتکاب محرمات

 26. Maede می گوید

  سلام و وقت بخیر استاد. ایا بدون استاد هم میشه ذکر یونسیه رو خوند؟؟؟برای افراد عادی مثل ما عواقبی یا سنگینی نداره ؟

  1. admin site می گوید

   میتونی روزی ۷ بار بخونید فشارم کمتره

 27. Allahyar می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  من یک جفت مهره ماردارم ممنون میشم لطف کنید بگید دعای بنام کردنش معروف بچه دعاییه یا اگر دارید اگرزحمتی نیست راهنمایی کنید چجوری بنامم کنم انشالله که نیتم خیره
  ممنون میشم

  1. admin site می گوید

   این مورد توی کار ما نیست اطلاعی ندارم

 28. Afsaneh می گوید

  سلام من تو یکی از کانال ها این اسما رو دیدم و خوندم البته موقع خواب وضو نداشتم همینطوری خوندم شب تو خواب دیدم قران رو گذاشتن تو تشت و عکس یه زن دیگه تو قران هست ب من میگن ببوس ولی من این کار رو نکردم فردا شب یه بارم خوندم دیدم یه نفر وارد بدنم میشه من هرچه قدر سوره حمد رو میخونم برنمیگرده؟من باید چیکار کتم ؟خیلی میترسم ؟ تورو خدا قسم کمکم کنید

  1. admin site می گوید

   باید رعایت می کردید

   1. محمد می گوید

    حرز ابی دجانه بخوانید

    1. admin site می گوید

     برای چه مورد؟

 29. مهر می گوید

  سلام خسته نباشید برای نوشتن اسم نوزدهم باید اول بسم الله الرحمن الرحیم رو نوشت بعد خود اسم و بعد نیت و اسم طرفین رو و در آخر نیازی هست امضای تعویذ رو هم نوشت ؟ و غیر از این ها برای نوشتن به کدوم سمت باید نشست ؟

  1. admin site می گوید

   امضا لازم نیست

 30. آيين می گوید

  سلام استاد در اسما ادریسه اسم هایی مثل اسم بیستم که هم خوندنی هستن هم نوشتنی ایرادی نداره در ماه محرم ازشون استفاده کرد؟

  1. admin site می گوید

   خیر

   1. آيين می گوید

    ببخشید استاد متوجه منظورتون از خیر نشدم یعنی امکان استفادش هست یا نه ؟
    یه سوال دیگه استاد امکانش هست من هزینه نرم افزاری رو پرداخت کنم بعد شما به صورت پی دی اف یا از طریق تلگرام برام بفرستیدش به دلیل مشکل اندرویدی نبودن گوشیم احتمالا برام باز نشه اینجوری؟

    1. admin site می گوید

     برای این منظور به ادرس زیر پیام بدیدhttps://telegram.me/team_inapply

 31. Freydun mahda Nasafi می گوید

  سلام عرض ادب خدمت شما استاد ارجمند. انشالله که همه چیز بر وفق مراد باشد. خدمت شما عرض شود که بنده راجع به اسم پانزدهم سوالی دارم اگر لطف کنید معلومات دقیق وکلی را برایم شرح دهید واقعا خوشحال میشم. ممنون

  1. admin site می گوید

   توضیحش واضحه.

 32. فرهاد می گوید

  حالا بعد از این همه سوال و جواب کسی واقعا کاری کرده؟ چیزی اتفاق افتاده؟ کسی تونسته احضار کنه یا همش سر کاریه

  1. admin site می گوید

   خیلی ها تونستن خیلی ها هم نشده

 33. کاوه می گوید

  سلام
  خیلی از منابع رو دیدم که یا عجیب فلا تنطلق الالسن الا بذکره و ثناء رو اورده اند در ذکر شماره ۳۹
  هر دوش معتبره ?

  1. admin site می گوید

   بله

 34. مسلم می گوید

  سلام..بخشید من زیاد سوال میپرسم.ایا میشه از این۴۰ اسم پرینت بگیریم وهمراهمون باشه؟ایا ضرری نداره؟ومیشه با همراه داشتن پرینت هر چهل اسم خواصی هرچند اندک نصیبمون بشه؟چون من چپ دست هستم و نمیتونم بادست راست بنویسم و کسی رو نمیشناسم که برام بنویسه

  1. admin site می گوید

   نه نمیشه

 35. مسلم می گوید

  و ببخشید در روز قمر در عقرب میشه خوند؟

  1. admin site می گوید

   دستور کارش رو دقت کنید

 36. مسلم می گوید

  سلام.ببخشید درمورد اسم ۲۹ که گفته شده برای دوستی و دشمنی و…..منظور دفع دشمن هست؟

  1. admin site می گوید

   بله می تونه به این صورت هم باشه یا ایجاد دشمنی هم هست

   1. مسلم می گوید

    سلام.ببخشید یعنی کسی که این اسم رو بخونه باهاش دشمنی میکنن دیگران؟

    1. admin site می گوید

     نه منظور این نیست

 37. آيين می گوید

  سلام استاد در مورد قاعده استفاده از اسم بیست و نهم میشه بیشتر توضیح بدید ؟ مخصوصا راجب دوستی و زبانبدش بگید چطور باید مورد استفاده قرار بگیره .
  ممنون

  1. admin site می گوید

   گفته به خواندنش مداومت کند یعنی همیشه بخونه

 38. مسلم می گوید

  سلام.ببخشید افراد عادی هم مثل من میتونن از این اسما استفاده کنن و بخونن یا اجازه میخواد؟

  1. admin site می گوید

   اینا رو به شرط رعایت واجبات و طهارت می تونید انجام بدید چون ذکر هستن

 39. مرتضی66 می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  گل سنبل خشک نیست براسوزاندن همه عطاری ها را هم گشتم چیکار کنم
  میشه ادرس ایمیل شخصیتونو بدی ی مشکل شخصی دارم باهاتون درمیون بذارم

  1. admin site می گوید

   مشکلاتتون رو باید براش فرم بررسی پر کنید

 40. مرتضی66 می گوید

  با عرض سلام و خیته نباشید
  این اداب اسم ۱۳ک گفته میشه باید بخور سوزاندالان فصل گل سنبل نیستباید چیکار کرد
  منظور از جامه همون پیرهن میشه یا پیرهن شلوار
  موقع غسل کردن اسم خاصی داره یافقط بگیم غسل میکنیم
  صبح سحر دقیقا چ تایمی میشه ک نماز صبح قضا نشه اخه حدود ۳ساعت طول میکشه
  ممنون از استاد گلم

  1. admin site می گوید

   سنبل خشک از عطاری بگیر
   جامه کل لباس هست
   غسل اسماادریسیه

 41. آيين می گوید

  سلام خسته نباشید وقتی میگید یه دعا رو بندازید توی آب مثل بند بیست اسما ادریسی که گفته بندازید توی آب حتما باید آب روان مثل جوی آب و رود و دریا باشه یا میشه توی حوض های بزرگ آب هم انداخت ؟

  1. admin site می گوید

   بله یگه باید روان باشه

 42. مرتضی66 می گوید

  سلام ممنون از سایت خیلی خوبتون
  ممنون از استاد گلم
  من در سایتی اسم ۱۳را اینجوری دیدم
  یا زاکی انت الطاهر من کل آفت بقدسک تقدست باسمائک و لا اله غیرک
  ولی سایت شماتقریبا نصفا زده بود این ذکرو میخواستم ببینم کدومش درسته

  1. admin site می گوید

   مقایسه درست نیست فقط از یکی رو انتخاب کنید. برخی مواقع ادامه ذکر یا ایه فقط تاکید بر اونه

 43. آيين می گوید

  سلام استاد اسما ادریسه دو بند نوزده و بیست برای خوندن روز و ساعت خاصی داره ؟ مثل ادعیه که میگید مثلا تا بیستم ماه قمری و در ساعت فلان بهتر است ؟

  1. admin site می گوید

   اثرش بیشتره البته میشه روزهای دیگر هم باشه ولی قدرت دعاها و اذکار مثبت در اوایل ماه قمری معمولا بیشتره

 44. آيين می گوید

  سلام استاد اسم نوزدهم که فرمودید ۵هزار بار خونده بشه برا احضار گفتید اگه اگه استراحت پزشکی دارید میتونید دراز بکشید در غیر این صورت نه من کمر درد شدید دارم و کلا خانوادگی سابقه دیسک کمر و پا درد داریم ولی من چون سنم کمه هنوز دکتر نرفتم اما میدونم اگه اینمدت که حدودا سه یا چهار ساعت میشه اکه بشینم بعدش تا چند روز کلا فلج میشم اشکال نداره زمانی که احساس فشاروسوزش تو کمرم کردم دراز بکشم؟

  1. admin site می گوید

   نه اشکال نداره

 45. ترانه می گوید

  سلام ذکرهای چهل روزه ( مثل اسم ششم) که به عادت میرسیم و نمیتونیم اونها رو بخونیم، میتونیم به کسی بگیم به نیابت از ما بخونه؟

  1. admin site می گوید

   خیر نمیشه

   1. ترانه می گوید

    ببخشید یعنی برای نتیجه گرفتن مجبوریم قرص بخوریم؟ یعنی باید چهل روز پاک باشیم؟

    1. admin site می گوید

     بله

 46. ماهي می گوید

  سلام آقای آذر طاعات و عباداتتون قبول در این ماه مبارک ،من یه خانم ٢۵ساله هستم که قسمت عمده ای از مو هام دچار ریزش شده و از دست رفته و پزشکا میگن چون علت ریزش ارثیه امیدی به برگشتش نیست وبا این که خیلی سعی میکنم برای حفظ و نگه داری موهام و از بهترین دارو ها استفاده میکنم اما این مسئله و نگرانیش باعث افسرگیم شده من به دعاهای شما واقعا اعتقاد دارم وازتون یه دوخواست دارم اونم اینه که دعایی هست که بتونه کمکم کنه ؟ ??

  1. admin site می گوید

   فرم شفا درمانی رو باید پر کنید

   1. ماهي می گوید

    استاد عذر خواهی میکنم مجددا سوال میپرسم فرم شفا درمانی کدومه ؟همون فرمی که معمولا از همه میخوایید پر کنند؟
    ودیگه این نرم افزارهای شما همه برای گوشی های اندرید ن این فرمم همین طوره ؟آخه گوشی من اندروید نیست

    1. admin site می گوید

     بله همون فرم هست نسخه ویندوزی نرم افزار هم موجوده

 47. ماهي می گوید

  سلام استاد این اسم نوزدهم رو که باید ۵هزار بار خوند میشه تو حالت دراز کشیده خوند آخه من کمرم درده نمیتونم این زمان طولانی رو نشسته سر کنم خیلی اذیت میشم؟
  و دیگه من همیشه سوالا و جوابا رو میخونم شاید کسی قبلا سوال منو پرسیده باشه و من نخوام مجدد.وقتتون رو بگیرم اما بارها دیدم پرسیدن دعایی مثل این اذکار که خوندین میشه در حالت پریودی خواند ؟وشما بعضی ها رو جواب دادید بله ولی بخودم گفتید هیچ دعایی در این زمان نمیشه خوند ،حالا موندم میشه خوند یا نه ؟

  1. admin site می گوید

   اینکه بعضی ها میشه بعضی ها نمیشه مثل اینه که شما قران بخوای تلاوت کنید در این حالت فقط۴ سوره سجده دار نمیشه خوند. ولی اگر به منظور استفاده خاصی باشه هیچ موردیش نمیشه خوند. چون شما وقتی ذکری میزنید در واقع دارید از موکل اون اسم اعظم یا ذکر یا سوره کمک می گیرید خب در این حالت موکل به هیچ عنوان به ناپاکی نزدیک نمیشه
   برای کمر دردتون هم اگر شما استراحت پزشکی دارید در غیر این صورت خیر نمیشه

 48. ماهي می گوید

  سلام آقای آذر من اسم نوزدهم رو خوندم اما وسطش مجبور شدم صبحت کردم چند بار با اطرافیان و بلندشدم یه کار کوچک کردم این موضوع باطلش میکنه ؟
  و دیگه باید در آخر اسم اون کسی که میخوام احضارش کنم رو بگم ؟

  1. admin site می گوید

   خب باطل شده
   اصولا وسط ذکر نباید حرف زد

 49. سپیده می گوید

  ببخشید استاد عزیز اسم بیستم هم اگر مشک نباشه میشه با زعفران و گلاب نوشت؟و اینکه تو چه آبی بندازیم فرقی نداره؟ و ۱۰۰۰ بارو تو ی جلسه بخونم؟ ممنون

  1. admin site می گوید

   سلام طبق دستور ش عمل کنید سعی کنید مشک تهیه کنید

 50. سپیده می گوید

  سلام استاد خسته نباشید اسم نوزدهم ۵هزار بارو باید تو ی جلسه بخونیم یا میشه تقسیم کرد و تو چند روز خوند؟

 51. ُSHYTA می گوید

  باشه ممنونم

 52. ُSHYTA می گوید

  دعای مربوط به شماره ی ۲۰
  من چون نمیتونم تهیه کنم
  پس باید گلاب و با زعفرانی که دم کشده قاطی کنم
  بعدش بسم الله الرحمن الرحیم زیرش دعارو بنویسم روی کاغذ و زیرش بنویسم که فلانی……….
  بعدش تا کنم کاغذو هزار بار فقط وفقط دعارو بدون این که بگم فلانی……… بخونم یعنی فقط دعارو ۱۰۰۰ بار خالص بخونم و وفوت کنم به کاغذ و بندازم رودخونه
  سوالم اینه تواون ۱۰۰۰ باری که دعارو میخونم هربار باید بسم الله بگم؟وایا نوشته ی من درسته یانه؟

  1. admin site می گوید

   نه فقط دعا رو بگو نیازی به بسم ا… نیست

 53. ُSHYTA می گوید

  استاد باید هربار بسم الله بگم؟
  سعداکبر باشه یا اصغر؟

  1. admin site می گوید

   مربوط به کدوم نسخه هست لطفا لینکشو برام با سوالتون دوباره بفرستین دوست من

 54. ُSHYTA می گوید

  ببخشید یه سوال دیگه استاد
  توهزار بار که فقط دعارو بدون ذکری که روکاغذ نوشته بودیم میخونیم باید هربار بسم الله بگم؟
  پس فقط یک بار ذکرو مینویسم که روکاغذه و بعدش فقط دعارو هزاربار میخونم؟

  1. admin site می گوید

   بله کاملا درسته دوست من

 55. ُSHYTA می گوید

  ببخشید ینی پجوری دعارو به همین اسم هانیت کنم؟نیتمو چجوری بگم؟هزارباید نیتموبگم؟
  میشه بندازم اب رودخونه؟
  دعا ایتجوریه
  اول بسم الله زیرش دعارو وبعد ذکرو زیرش بنویسم و هزار بار دعارو بخونم بدون ذکری که نوشتم بعدش بندازم تو اب؟

  1. admin site می گوید

   بله کاملا درسته

 56. ُSHYTA می گوید

  سلاااام استاد خوبین خسته نباشین
  استاد ایه ی ۲۰ برای هر طالعیه؟
  به زمان و روز که ربطی نداره؟
  بعد یه سوال دیگه دعا رو یک بار مینویسم و زیرش نام و نام مادرم و نام و نام مادرش رو مینویسم وهزار بار دعارو بدون نیتم میخونم بعدش دعارو توی اب میندازم؟

  1. admin site می گوید

   بله برای هر طالعی هست
   بله درسته . هزار باردعا رو به همین اسمها نیت کرده بخونید و نوشته رو تو آب بندازید

 57. Shima می گوید

  سلام استاد عزیز . بعضی از اسما بذای خواندنشون تعداد مشخص نشده چه باید کرد ممنون

  1. admin site می گوید

   سلام اونهایی که تعداد نداره نوشتنی هست خوندنی نیست دوست عزیز

 58. shadan می گوید

  استاد اسم بیست ویکم که برای بی قرار کردن مطلوبه برای هر طالعی هست ؟؟؟ و اینکه ایه رو بنویسیم بعد کجا اسم خودمون و طرف و مادرامونو بنویسم؟؟

  1. admin site می گوید

   یَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ کُنْهَ جَلَالِهِ وَ مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ

   هر که این اسم را تا مدت دوازده روز هر روزی هزار بار بخواند عجایب بسیار بر وی کشف شود و در پیش بزرگان و مقامات عزیز و مقبول القول و با عزت گردد.
   اگه منظورتون اینه بله درسته برای هر طالعی هست

   1. shadan می گوید

    نه استاد شرمتده منظورم اسم بیستم بود و اینکه کجا اسم مطلوب و مادرشو باید نوشت؟؟

    1. admin site می گوید

     سلام در زیر ذکر بنویسید مهر کردم و بستم تمامی اندام و جوراح فلان و زاییده فلان به عشق و محبت فلان به زاییده فلان

 59. مرتضی می گوید

  سلام استاد خسته نباشید
  ۸ روز پیش ماشینم رو توی مشهد دزدیدن با کلی وسایل که توش بود. استاد خواهش میکنم ی کاری کنین برگردونن.دیگه امیدی ب پیدا شدنش نداریم. توروخدا کمکم کنین. لطفا برام ایمیل کنین

  1. admin site می گوید

   براتون ایمیل کردم عزیزم

 60. علی می گوید

  سلام دراسم ششم- یَا قَیُّومُ فَلَا شَیْ‏ءَ یَفُوتُ عِلْمَهُ وَ لَا یَئُودُهُ
  برای فراموشی و کم ذهن بودن ۲۱ مرتبه مجرب تر است یا ۲۷ مرتبه خوانده شود چون هردو نوشته شده است
  بعداز چهل روز هم خوانده شود و زمان خاصی دارد یا خیر
  من برای کنکور می خواهم بخوانم یک مطلب را چندین بار می خوانم ولی خبلی زود فراموش می کنم و تمرکز روی مطلب خوانده شده ندارم در نتیجه با این که مطالب رو خوانده یادم نمیاد که پاسخ کدام گزینه یا به صورت تشریحی جواب رو فراموش می کنم غیر از ذکر بالا ذکر های دیگری که هم اسان و وقت گیر نباشد و هم بسیار مجرب و تاثرگذار برای همیشه باشد تا هیچ مطلبی را فراموش نکنم بفرمایید کمک کنید با تشکر

  1. admin site می گوید

   سلام . استاد آذر تا ۳ هفته دیگر پاسخگوی ایمیل و نظرات نیستند رفتن مسافرت .

 61. پیمان می گوید

  سلام استاد خسته نباشید و همیشه دلتون شاد وخدا خیرتون بده دیروز یه ایمیل براتون فرستادم و یه فایل پیوست براتون گذاشته بودم ممنون میشم فایل ببینید و نظرتون بفرمایید که از کدوم من استفاده کنم و چرا اینجوریه و این تفاوتها برای چیه

 62. smile می گوید

  سلام استاد
  هفته پیش ایمیل زدم که جواب ندادین. الان تو کانال پیغامتونو دیدم. پیامم رو دوباره فرستادم. چون نمی رفت مجبور شدم تمام مشخصاتم رو آدرس ایمیل بزنم. تورو خدا فکر نکنین اشتباه اومده و جواب بدین. دادگاهم بطرز معجزه آسایی عقب افتاده. امیدم فقط به شماست ممنون. دعاتون می کنم.

 63. alma می گوید

  خواندن این اسما اداب وقواعدخاصی نداره

  1. admin site می گوید

   نه همونه

 64. سیدعلی می گوید

  سلام و عرض ادب و احترام.
  از اینکه در این دوران پر آشوب که آفریده های خداوند همه به نوعی گرفتار وسوسه شیاطین و مکر خناسان هستند جای تقدیر داره که شما و گروهتون سعی در نزدیک تر کردن ارتباط افراد با خالق هستی دارید. اما عزیزان این اسماء ادریسی هریک دستور العمل خاصی برای به جای آوردن داره ، تکرار بعضى از این اسماء بدون رعایت شرایط باعث جلب ملائک یا موکلین میشه و بدلیل نا آگاهی فرد موجب آزار و اذیت اونها ، اگر از نسخه اصلی استخراج شده باشند بجا آوردن شرایط مندل خود هفت خوانی دارد.
  بهر حال جسارتا قرار دادن اذکار عمومی تر گره گشاتر و ساده تر خواهد بود. امید از حقیر رنجیده خاطر نشده باشید
  التماس دعا

  1. سمیرا می گوید

   سلام استاد خسته نباشید اگر ممکنه لطف کنید و پیرامون نظر این دوست عزیز یه توضیح مختصری بدهید من در نظر داشتم که از برخی از این اسماء ادریسی استفاده کنم ولی اگه واقعا چنین عواقبی که این دوست عزیز فرمودند را در پی دارد لطفا ما را اگاه کنید با تشکر فراوان

   1. admin site می گوید

    دوست من هیچ عواقبی نداره

 65. alma می گوید

  باسلام نمازدفع سحر که درسایتتون دیدم این نمازبه تنهایی برای باطل سحرواقعاتاثیرداره؟من میخوام این نمازروبخونم

  1. admin site می گوید

   میشه لینک صفحه رو بفرستید تا جواب دقیق بدم؟

   1. alma می گوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم