آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آموزش احکام نجومی درس سوم

0

آموزش احکام نجومی درس سوم

کواکب نیز به اعتبارات مختلف تقسیماتی دارند :

 کواکب به نر و ماده تقسیم میشوند که عبارتند از :

کواکب نر : زحل ، مشتری ، مریخ ، شمس

کواکب ماده : زهره ، قمر

کوکب خنثی : عطارد که با نر نر میشود و با ماده ماده میشود .

 

کواکب به روزی و شبی تقسیم میشوند که عبارتند از :

کواکب روزی : زحل ، مشتری ، مریخ ، شمس

کواکب شبی : زهره ، قمر

عطارد : خنثی

 

مزاج کواکب :

زحل : سرد وخشک است به افراط

مشتری : گرم و تر است به اعتدال

مریخ : گرم وخشک است به افراط

زهره : سردو تر است به اعتدال

شمس : گرم و خشک است به اعتدال

قمر : سردو تر است به اعتدال

عطارد : با هر کوکب که متصل شود طبیعت آن را می گیرد و اگر به هیچ کوکبی نظر نداشته باشد به سردی و خشکی میل دارد

 

توضیح :

۱ – محیط دایره البروج ۳۶۰ درجه است .

۲ – هر ۱ درجه ۶۰ دقیقه است .

۳ – هر ۱ دقیقه ۶۰ ثانیه است .

۴ – هر ۱ ثانیه ۶۰ ثالثه است .

۵ – هر ۱ثالثه ۶۰ رابعه است و …..

هر چقدر که نیاز باشد منجم باید ریزتر شود و برخی از منجمین تا عاشره را نیز حساب کرده اند .

این مطلب را گفتم تا مطلب پایین را بهتر درک کنید .

حرکت کواکب :

قمر : در هر شبانه روز ۱۳ درجه و ۱۱ دقیقه حرکت میکند و تمام صور فلکی را در۲۷/۵ روز طی میکند . و   تقریبا در هر ۲ ساعت ۱ درجه حرکت میکند .

شمس : در هر شبانه روز ۱درجه حرکت میکند و تمام صور فلکی را در ۳۶۵ روز طی میکند .

مریخ : در هر شبانه روز ۳۱ دقیقه حرکت میکند و تمام صور فلکی را در ۱ سال و ۱۱ماه طی میکند .

مشتری : در هر شبانه روز ۵ دقیقه حرکت میکند و تمام صور فلکی را در ۱۲ سال  طی میکند .

زحل : در هر ۲۰۰ شبانه روز ۲دقیقه حرکت میکند و تمام صور فلکی را در ۳۰ سال  طی میکند .

زهره و عطارد :  تمام صور فلکی را در ۱ سال طی میکنند و یا در صورتی هستند که شمس است و یا یک صورت عقب تر و یا یک صورت جلوتر . علتش اینه که این دو کوکب به دور شمس مییچرخند نه دور زمین .

تذکر : در نجوم احکامی زمین را مرکز عالم تصور میکنند نه شمس را.

 

سعد و نحس کواکب :

سعد اکبر : مشتری

سعد اصغر : زهره .        به مشتری و زهره سعود گفته میشود.

نحس اکبر : زحل

نحس اصغر : مریخ .       به زحل و مریخ نحوس گفته میشود .

عطارد : ذاتا خنثی است یعنی با سعد سعد میشود و با نحس نحس میشود .

شمس  :  ذاتا سعد است .

قمر ذاتا سعد است .

بیوت کواکب : 

 

کوکب قمر عطارد زهره شمس مریخ مشتری زحل
برج سرطان جوزا – سنبله ثور – میزان اسد حمل – عقرب قوس – حوت جدی – دلو

قرار گرفتن کوکب در خانه اش نشانه قوت کوکب است .

 

شرف کواکب :

 

کوکب قمر عطارد زهره شمس مریخ مشتری زحل
برج ۳درجه ثور ۱۵درجه سنبله ۲۷درجه حوت ۱۹ درجه حمل ۲۸درجه جدی ۱۵درجه سرطان ۲۱درجه میزان

قرار گرفتن کوکب در شرفش باعث سعد بودن  است .

هبوط کواکب :

کوکب قمر عطارد زهره شمس مریخ مشتری زحل
برج ۳درجه عقرب ۱۵درجه حوت ۲۷درجه سنبله ۱۹درجه میزان ۲۸درجه سرطان ۱۵درجه جدی ۲۱درجه حمل

 

قرار گرفتن کوکب در هبوطش نشانه نحسی است .

وبال کوکب :

 

کوکب قمر عطارد زهره شمس مریخ مشتری زحل
برج جدی قوس – حوت حمل – عقرب دلو ثور – میزان جوزا – سنبله سرطان – اسد

قرار گرفتن کوکب در وبالش نشانه ضعف کوکب است .

تذکر : بیوت و شرف باعث سعد بودن کواکب میشود و هبوط و وبال باعث نحسی کواکب میشود . به عنوان مثال اگر قمر در ثور باشد در حالت سعد به سر میبرد و….

تذکر : قوت حال کواکب باعث سعد بودن آنهاست و ضعف حال کواکب باعث نحس بودن آنهاست .

 تذکر : وقتی کوکبی به یکی از بیوت شرف و یا هبوطش داخل میشود از همان ابتدای ورودش متاثر میشود . به عنوان مثال وقتی که شمس وارد حمل میشود از همان ابتدا در برج حمل متاثر میشود و سعد میشود و هر روز به سعدیش افزوده میشود تا اینکه به ۱۹ درجه که میرسد به نهایت سعدی میرسد و بعد آنکه از ۱۹ درجه گذشت هر روز از سعدیش کاسته میشود تا اینکه از برج حمل خارج شود و باقی کواکب نیز همینطورند.

نظرات :

نظرات کواکب نسبت به هم :

۱ – مقارنه : زمانی که ۲ کوکب در یک درجه از صورتی با هم جمع باشند . به عنوان مثال شمس در ۱۰ درجه اسد باشد و قمر هم در ۱۰ درجه اسد باشد .

۲ – تسدیس : زمانی که بین دو کوکب ۶۰ درجه فاصله باشد . به عنوان مثال شمس در ۱۰ درجه ثور باشد و قمر در ۱۰ درجه سرطان باشد .

۳ – تربیع : زمانی که بین ۲ کوکب ۹۰ درجه فاصله باشد . به عنوان مثال شمس در ۱۰ درجه حمل باشد و قمر در ۱۰ درجه سرطان باشد .

۴ – تثلیث : زمانی که بین ۲ کوکب ۱۲۰ درجه فاصله باشد . به عنوان مثال شمس در ۱ درجه حمل باشد و قمر در ۱  درجه اسد باشد .

۵ – مقابله : زمانی که بین ۲ کوکب ۱۸۰ درجه فاصله باشد . یه عنوان مثال شمس در ۱ درجه ثور باشد و قمر در ۱ درجه عقرب باشد .

علت نامگذاری :

۱ – مقارنه از قرین بودن میاید و به خاطر همین باید بین ۲ کوکب فاصله نباشد .

۲ – تسدیس از سدس یعنی یک ششم میاید و یک ششم ۳۶۰ درجه میشود ۶۰.     ۳۶۰/۶ =۶۰

۳ – تربیع از ربع یعنی یک چهارم میاید و یک چهارم ۳۶۰ درجه میشود ۹۰ .          ۳۶۰/۴ = ۹۰

۴ – تثلیث از ثلث یعنی یک سوم میاید و یک سوم ۳۶۰ درجه میشود ۱۲۰ .           ۳۶۰/۳=۱۲۰

۵ – مقابله از مقابل بودن یعنی یک دوم میاید و یک دوم ۳۶۰ درجه میشود ۱۸۰ .       ۳۶۰/۲=۱۸۰

تذکر :

قاعده کلی : در حالت کلی نظرات تسدیس و تثلیث سعدند و نظرات تربیع و مقابله نحسند .

تفصیل  قاعده کلی :

تسدیس : نیمه سعد است.

تثلیث : سعد تمام سعد است .

تربیع : نیمه نحس است .

مقابله تمام نحس است .

مقارنه : با سعود سعد است و با نحوس نحس است و با شمس نحس است .

تذکر :

قمر با سعود هر گونه نظری داشته باشد سعد است حتی نظر تربیع و مقابله .

و اگر با نحوس نظر ثلیث و تسدیس داشته باشد سعد است .

و اگر با نحوس مقابله و مقارنه و تربیع داشته باشد نحس است .

و با شمس در تسدیس و تثلیث سعد است و در مقابله و مقارنه و تربیع نحس است .

 

اجرام کواکب :

هر یک از کواکب دارای جرمی هستند که عبارت است از :

شمس : ۱۵ درجه

قمر : ۱۲ درجه 

زحل و مشتری : ۹ درجه

مریخ : ۸ درجه

عطارد و زهره : ۷ درجه

 

 کاربرد اجرام : زمانی که بین ۲ کوکب  میخواهد یکی ار نظرات برقرار شود قبل از اینکه نظر به طور کامل بوجود بیاید ۲ کوکب بر یکدیگر تاثیر خود را شروع میکنند و وقتی نظر را کامل بوجود آوردند به نهایت تاثیر میرسند و وقتی از یکدیگر جدا شدند باز تا مدت زمانی هنوز تاثیر بر یکدیگر میگذارند . که علت تاثیر قبل و بعد از نظر کامل جرم کواکب است .

نظر کامل : یعنی دقیقا به آن درجه ای که گفته شده برسند به عنوان مثال در تربیع کاملا ۹۰ درجه فاصله بین ۲کوکب بوجود بیاید .

پس برای اینکه محاسبه شروع تاثیر و پایان تاثیر  از نظر کامل را کنیم باید از اجرام کواکب استفاده کرد .بدین صورت که :

قاعده : جرم ۲ کوکب را با هم جمع کرده و تقسیم بر ۲ میکنیم و عدد بدست آمده را

۱ – برای محاسبه شروع تاثیر عدد به دست آمده را از عدد نظر کامل کم میکنیم . به عنوان مثال میخواهیم نظر تربیع را بین شمس و قمر حساب کنیم :

۱ – جرم شمس و قمر را با هم جمع میکنیم :۱۵+۱۲ =۲۷

۲ – عدد بدست آمده را تقسیم بر ۲ میکنیم : ۲۷/۲=۱۳٫۵

۳ – اکنون عدد بدست آمده را از نظر تربیع کم کرده :  ۹۰ – ۱۳  = ۷۶٫۵

پس شروع تاثیر تربیع بین شمس و قمر از زمانی که بین این دو ۷۶٫۵ درجه فاصله باشد شروع میشود .

 

۲ – برای محاسبه پایان تاثیر عدد به دست آمده را به عدد نظر کامل اضافه میکنیم . به عنوان مثال میخواهیم نظر تربیع را بین شمس و قمر حساب کنیم :

جرم شمس و قمر را با هم جمع میکنیم :۱۵+۱۲ =۲۷

عدد بدست آمده را تقسیم بر ۲ میکنیم : ۲۷/۲=۱۳٫۵

اکنون عدد بدست آمده را به نظر تربیع اضافه کرده :  ۹۰ + ۱۳٫۵  = ۱۰۳٫۵

پس پایان تاثیر تربیع بین شمس و قمر از زمانی که بین این دو ۱۰۳٫۵ درجه فاصله شود تمام میشود .

 

 

توضیحیات :

  ۱ – درباره بروج : (از آنجایی که برخی از دوستان در مورد برخی از تقسیم بندیهای بروج سوالاتی داشتند ):

۱ – بروج منقلب : در این بروج کارهای باید انجام داد که اقتضایشان تحول است مثل خواستگاری و….

۲ – بروج ثابت : در این بروج کارهای باید انجام داد که اقتضایشان ثبات است مثل عقد ازدواج و…

۳ – بروج ذوجسدین : در این بروج کارهای باید انجام داد که اقتضایشان انتقال بین ۲ وضعیت است مثل اقامت در شهری دیگر …

 

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

 

آموزش احکام نجومی درس سوم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم