آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آداب از گفتار ائمه معصومین

0

آداب از گفتار ائمه معصومین

امام صادق علیه السلام : پوشیدن لباس کتانى بدن را فربه مى کند.
حضرت على علیه السلام : بپوشید جامه پنبه اى را که آن پوشش رسول خدا و پوشش مرده هاى خود را در آن کفن کنید.
امام صادق علیه السلام : جامه سرخ تیره پوشیدن آن کراهت دارد مگر براى نوداماد.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام : جایز نیست زنان را که شبیه به مردان شوند زیرا که رسول خدا صلى اللّه علیه و آله لعنت کرد مردانى را که شبیه به زنان شوند و لعنت زنان را که شبیه به مردان شوند در پوشیدن لباسها.
حضرت على علیه السلام : زیر جامه را ایستاده پوشیدن باعث اندوه مى شود.
حضرت صادق علیه السلام : نعلین و کفش بهترین رنگها، رنگ زرد است .
حضرت على علیه السلام : چون لباس خود را از بدن بیرون آورید بسم اللّه بگویید تا جنیان نپوشند و اگر نگویید جنیان آن جامه را مى پوشند تا صبح .
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله : یا على جان انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشى . پرسیدند که چه انگشتر در دست کنم فرمودند: که عقیق سرخ .
حضرت رضا علیه السلام : انگشتر عقیق فقر و درویشى را بر طرف مى کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل مى کند.
حضرت صادق علیه السلام : انگشترى بگیرید که نگینش عقیق باشد زیرا انسان پریشان نشود و عاقبت کارش نیکو گردد.
حضرت موسى کاظم علیه السلام : انگشترى زرد در دست کردن موجب آسانى است که در آن هیچ دشوارى نباشد.
امام صادق علیه السلام : هر که انگشترى فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود.
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله : خداوند عالمیان مى فرماید که من شرم مى کنم از دستى که به سوى من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس ‍ او را ناامید برگردانم .
حضرت صادق علیه السلام : سرمه کشیدن در شب چشم را نفع مى رساند و در روز زینت است .
حضرت محمد باقر علیه السلام : سرمه سنگ در دیده کشیدن دهان را خوشبو و مژگان را محکم و قوت جماع را زیاد مى کند.
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله : اگر سیر بودى چیزى مخور که باعث پیسى مى شود.
امام موسى کاظم علیه السلام : اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند همیشه بدن ایشان سالم بماند.
امام موسى کاظم علیه السلام : چیز خوردن شب را ترک مکنید اگر چه به پاره نان خشکى باشد که باعث قوت بدن و قوت جماع است .
حضرت على علیه السلام : طعام را بگذارید سرد شود زیرا برکت در طعام سرد است .
حضرت على علیه السلام : منشین بر طعامى مگر وقتى که گرسنه باشى و دست بکش از غذا در صورتى که هنوز میل داشته باشى و غذا را خوب بجوید و همیشه قبل از خواب به توالت بروید. اگر کسى این مسائل را رعایت کند دیگر به طبیب نیازى پیدا نخواهد کرد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هرگز در موقع غذا خوردن بر پهلوى چپ و یا راست تکیه مکنید.
حضرت على علیه السلام : باکى نیست که در حال راه رفتن چیزى بخورند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در اول طعام و آخر طعام نمک بخور که هر که در طعام افتتاح و اختتام به نمک کند خداى تعالى دفع کند از او هفتاد نوع بلا را که آسانتر آنها خوره باشد.
حضرت على علیه السلام : در موقع خوردن غذا شروع کن با بسم اللّه و چون تمام نمودى بگو (الحمدللّه ) کسى که چنین کند هرگز از آن طعام از او سوال نکنند.
حضرت صادق علیه السلام : آب زمزم شفا است از هر دردى .
حضرت صادق علیه السلام : هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندى که به هم رسد مخنث است .
حضرت صادق علیه السلام : جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این مى شود که فرزند سقط شود و یا دیوانه شود یا صرع داشته باشد. نمى بینى کسى که صرع مى گیرد اکثرا یا در اول ماه یا در آخر ماه مى باشد.
حضرت موسى کاظم علیه السلام : پرسیدند که اگر در حالت جماع جامه از روى مرد و زن دور شود چیست فرمودند باکى نیست .
حضرت صادق علیه السلام : پرسیدند از حضرت اگر کسى زن خود را عریان کند و به او نظر کند چون است فرمود که مگر لذتى از این بهتر مى باشد.
امام رضا علیه السلام : پرسیدند از جماع کردن در حمام فرمودند باکى نیست .
حضرت صادق علیه السلام : فرمودند که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسى که ولدالزنا یا مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : جماع مکن با زن خود مگر آن که تو دستمالى از براى خود داشته باشى و او دستمالى از براى خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنى در میان شما پیدا مى شود و آخر به جدایى مى کشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد منافق و ریا کننده و صاحب بدعت باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندى به وجود آید شر بسیار از او بظهور آید و در شب عید قربان جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا على جان در زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : یا على جان در شب سه شنبه جماع بکن که اگر فرزندى بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزى شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندى بهم رسد حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : جماع کنید در شب جمعه که اگر فرزندى بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنى در شب جمعه و فرزندى بهم رسد از دانایان مشهور باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : گفتن مرد به زن خود که من تو را دوست مى دارم هرگز از دل او بدر نمى رود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : حق شوهر بر زن آن است که روزه مستحبى و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر نباشد. زیباترین لباسها و بهترین زینتها را براى شوهر در خانه بپوشد و خود را خوشبو کند و هر بامداد و شام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند. و هیچ چیزى بى اجازه او به کسى ندهد و اگر بدهد گناهش براى زن است و ثوابش براى شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد. زن گفت : یا رسول اللّه ! هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد.
فرمودند: بلى
امام صادق علیه السلام : هر زنى که شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضى کند.
امام صادق علیه السلام : جهاد زن به نیکو شوهر دارى است .
امام موسى کاظم علیه السلام : از برکت زن این است که کم خرج و آسان زا باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر زنى که هفت روز به شوهرش خدمت کند خداوند هفت در جهنم را بروى او مى بندد و هشت در بهشت را بر روى او مى گشاید تا از هر درى که خواهد وارد شود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : زنى که به شوهرش آبى دهد عبادت یک سال براى او نویسند و براى او شهرى در بهشت بنا شود، و شصت گناه او آمرزیده شود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خوشا به حال زنى که شوهر از وى خشنود باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : سه زن است که حق تعالى عذاب قبر از ایشان بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا سلام اللّه علیها خواهد بود.
اول : صبر کننده بر غیرت شوهر.
دوم : بر اخلاق بد مرد
سوم : زنى که بخشنده و مهربان باشد بر شوهرش .
حضرت على علیه السلام : خاکروبه خانه را شب در خانه مگذارید و بیرون ببرید که شیطان در آن جا مى گیرد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خانه شیطان در خانه هاى شما جایى است که عنکبوت مى کند. پس پاک کنید آنها را که باعث فقر و پریشانى مى شود.
امام رضا علیه السلام : هنگامى که خواستى به حمام بروى و دچار سردرد و زکام نشوى بعد از داخل شدن پنج جرعه از آب گرم و تمیز بنوش که به اذن خداوند متعال از درد سر و درد شقیقه سالم مى مانى و بعد از خارج شدن بر قدمها آب سرد بریز.
امام سجاد علیه السلام : در سر سفره استخوانها را خوب پاک نکنید که مقدارى سهمیه اجنه است و اگر خوب پاک شود چیزى از منزل شما مى برند که از آن بهتر باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام : هر بنده که آب بخورد و امام حسین علیه السلام و اهل بیت او را یاد کند و لعنت کند کشندگان آن حضرت را حق تعالى صد هزار حسنه براى او بنویسد و صد هزار گناه از او پاک نماید و صد هزار درجه براى او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد کرده باشد.
حضرت صادق علیه السلام : پیش از آب خوردن بسم اللّه بگویید و دمى بخورید و الحمدللّه بگوید پس باز بسم اللّه بگوید و بخورد و بعد از خوردن الحمدللّه بگوید و مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گوید و ثوابش از براى او باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در شب معراج زنانى چند از امت خود را در عذابى شدید دیدم . زنى را دیدم که به موهایش آویخته شده ، مغز سرش مى جوشید سوال نمودم او چه کرده است گفتند: او موى خود را از مردان نامحرم نمى پوشانیده است و زنى را دیدم که گوشت بدنش را با قیچى هاى آتشین قیچى مى کردند، گفتم او چه کرده است گفتند خود را به مردان نامحرم نمایش مى داده که به او رغبت کنند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : وقتى دیدى زنها سرهایشان را مثل کوهان شتر درست کردند، ایشان را لعنت کنید که آنها ملعونند و نمازشان مقبول نیست .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : وقت هر نماز که مى شود ملکى جلوى روى مردم ندا مى کند اى مردم بایستید به طرف آتشى که از گناه بر پشت هاى خود افروخته اید، پس آن را با نماز خاموش کنید.
امام سجاد علیه السلام : هنگامى که به نماز مى ایستى طورى آن را بجاى آور که گویى آخرین نماز خاموش کنید.
امام رضا علیه السلام : نماز بهترین اعمال و پایه و ستون دینتان است .
حضرت مهدى (عج ): ملعون است ملعون است کسى که نماز صبحش را تاخیر بیندازد تا زمانى که ستارگان محو شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم