آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

هاتا یوگا مقدماتی

مقدماتی

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش وضعیت12:نیایش آخرین مرحله سلام بر خورشید همانند مرحله اول است. کف دستها را به هم چسبانده,هر دو را جلوی سینه نگه دارید(مطلبق شکل). تنفس:بازدم,تا استقرار در حالت .بعد تنفس طبیعی. آگاهی:فیزیکی- روی ناحیه قلب. روحی-روی چاکرای آناهاتا. مانترا:ام بهاسکاریا ناماها(درود بر آنکه ما را به روشنایی…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار این مرحله نیز مانند وضعیت شماره4 سلام بر خورشید است. کف دستها روی زمین. ساق پای چپ را خم کرده,به جلو بیاورید به طوری که بین دستها قرار گیرد. زانوی راست را خم کرده,به آرامی پایین بیاورید تا با زمین تماس پیدا کند. لگن را به جلو فشار دهید. سر را به عقب ببرید و به نقطه بین دو ابرو نگاه کنید.…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه باپایین آوردن زانوها,سینه و چانه راروی زمین قرار دهید.در وضعیت آخر باید انگشتان هر دو پا,دو زانو,سینه,دستها و چانه با زمین تماس پیدا کنند,شکم و انتهای ران نباید روی زمین باشند.اگر در اغاز این کار مشکل اسن اول زانوها و بعد سینه و در آخر چانه را با زمین تماس دهید..کفل…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا در یک وضعیت ثابت با پاهای کنار هم بایستید.دستها را مستقیم به بالای سر ببرید و از ناحیه لگن به جلو خم شوید تا جاییکه انگشتان دست با زمین تماس پیدا کرده و یا کف دستها جلوی پا روی زمین قرار گیرد. سعی کنید که در این وضعیت سر را به زانو نزدیک کنید. بدون فشار و کشش. دستها را کشیده و…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید ) در زبان سانسکریت واژه "سوریا" به معنای خورشید است و "ناماسکارا" به معنی سلام و درود آمده است.سلام بر خورشید زاییده افکار مردان روشنفکر عصر وادهاست و نمادی است برای هوشیاری روحی.در ایام پیشین خورشید مورد پرستش قرار گرفت و صبحگاهان برای پرستش خورشید مراسمی بر پا می شد.اما در سیستم…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث تنوع1:راست روی زمین بنشینید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید.پای راست را افقی به طرف راست بچرخانید. دستها را بکشید و آنها را تا سطح شانه ها بالا ببرید نا در یک خط مستقیم قرار گیرند. دست راست را به سمت زمین خم کنید و مراقب باشید بدن به جلو خم نشود. همزمان زانوی پای راست را کمی خم کنید.…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال با پاهای کنار هم مستقیم بایستید.کف دستها را روی هم بگذارید و دستها را روی سینه قرار دهید.موقعی که نفس می کشید همزمان دستها همزمان دستها را مستقیم به بالای سر بکشید.موقعی که بازدم انجام مبدهبد آهشته بدن راروی زانوها خم کنید. در طول تمرین پاها و زانوها رت در کنار هم نگاه دارید. حالت1:بدن را حدود30…
ادامه مطلب ...
متن دوم