آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرفتن ماه

0

گرفتن ماه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی، تعبیرش این است که با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی،‌‌‌‌‌ و اگر آن ماه هلال باشد، یـعـنـی آن شخص اصالت کمتری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ماه را گرفتی و به دست آوردی، تعبیرش این است که وزیر پادشاه می‌شوی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌ای یا در کنار تو آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی که عالم و دانا خواهد شد و اگر این خواب را یکی از نزدیکان پادشاه ببیند، یـعـنـی فرزندش پادشاه می‌شود . جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی (مخصوصاً اگر انسان ظالم و ستمگری هستی).

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماه با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای منطقه‌ای می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل) شده و در خانۀ تو تابیده است، یـعـنـی اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.اگر ببینی هلال ماه (از محل طلوع ماه در آسمان) طلوع کرده و بالا آمده است، یـعـنـی فرزند تو در آن محل پادشاه می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد، یـعـنـی پادشاه آن سرزمین دچار ضرر و زیان می‌شود.اگر ببینی دو ماه با یکدیگر جنگ می‌کنند، یـعـنـی بین دو پادشاه درگیری و دشمنی بوجود می‌آید، ‌‌‌‌‌ و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند، یـعـنـی یکی از آن دو برکنار می‌شود.اگر ببینی ماه به دو نیم شده است، یـعـنـی پادشاه یا وزیر هلاک می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ماه عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– وزیر ۳– دوست ۴– رئیس ۵– شرافت و جاه ۶«کنیزک» ۷«غلام» ۸– کار باطل ۹– والی و فرمانروا ۱۰– عالم و دانشمندی مفسد و بدکردار ۱۱– سروری ۱۲– مادر ۱۳– پدر ۱۴– زن ۱۵– فرزند ۱۶– پسر۱۷– بزرگی.

گرفتن ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم