آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دهان – خروج چیزی از دهان

0

خروج چیزی از دهان

چرک و کثیفی: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دهانت چرک و کثیفی بیرون آمده است، تعبیرش این است که به خاطر آنکه بر سر مردم منت می‌گذاری کار و نیکی تو باطل می‌شود. اگر ببینی از دهانت چرک و کثیفی بیرون می‌اندازی و مردم از تو فرار می‌کنند، یـعـنـی شاعر می‌شوی و در شعرهایت به مردم بد و ناسزا می‌گویی .

کرم و حشره: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از دهانت کرم یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی یکی از زنانت را در اثر مرگ یا طلاق از دست می‌دهی.

مار: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ و مجرای دهان تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

ماهی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت.

آتش: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از دهانت آتش بیرون می‌آید، یـعـنـی تهمت و بهتان و حرف‌های دروغ خواهی گفت.

مروارید: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو رشته‌ای از مروارید بیرون آمده است[منظور گردنبند یا دستبند و… که از مروارید می‌باشد بیرون آمده است]، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن تو مورد پسند همه بزرگان قرار می‌گیرد.

گوهر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از قلب تو گوهری وارد دهانت شده است و تو هم آن را از دهانت بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی کافر می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن گوهر را دوباره برداشتی و در دهان گذاشتی و بلعیدی و قورت دادی، یـعـنـی دوباره مسلمان خواهی شد.

خون: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یـعـنـی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند، ‌‌‌‌‌ و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر ببینی از بیخ و بُن دندان تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند. 

خروج چیزی از دهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم