آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

nuhd lpfj andn

نسخه محبت شدید برای طالع باد

نسخه محبت شدید برای طالع باد هر گاه خواستی کسی را از محبت و عشق خودت بیقرار کنی بنویس در روز دوشنبه در ساعت اول بر روی یک برگ کاغذ سفید یا زرد به مشک و زعفران و گلاب این عزیمت را باید نوشت و شکل ذیل را باید کشید و سپس آن را در آسمان در…
متن دوم