آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

http://citar.blogfa.com/

در هدایت انسان شش عامل بیرونی مؤثر است:

در هدایت انسان شش عامل بیرونی مؤثر است: ۱. نطفه؛ ۲. غذا؛ ۳. محیط؛ ۴. تربیت پدر و مادر؛ ۵. استاد؛ ۶. رفیق. ?علمای اخلاق می‌گویند که از میان این عوامل، رفیق از همه مهم‌تر است؛ یعنی اگر کسی در محیط کفر رشد پیدا کرده باشد، پدر و مادر…
متن دوم