آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

18 درمان سریع بیماری مسافرتی

۱۸ درمان سریع بیماری مسافرتی

 18 درمان سریع بیماری مسافرتی بیمارى مسافرتى، در اثر دریافت اطلاعات اشتباه از محیط اطراف توسط مغز ایجاد مى‏شود. اعصاب حسى بدن براى حفظ تعادل مرتبا اطلاعاتى را نظیر كامپیوتر از گوش داخلى، دریافت مى‏كند و آن را به مغز میفرستد. بیمارى…
متن دوم