آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

13 راه برای داشتن استخوانهای محکم

۱۳ راه برای داشتن استخوانهای محکم

13 راه برای داشتن استخوانهای محکم تعداد زیادی از مردم پوکی استخوان دارند. بسیاری از آنها از بیماری خود خبر ندارند. آنها همگی پیر و یا زن نیستند. ممکن است هر کسی دچار پوکی استخوان شود، اما زنان نسبت به مردان مستعد ترند. زنان حجم…
متن دوم