آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یوگا هاتا

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم خم کردن هر دو زانو

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم خم کردن هر دو زانو تمرین7.خم کردن هر دو زانو در وضعیت قبلی بنشینید و کف هر دو دست را در پشت سر مقابل باسن روی زمین قرار دهید. هر دو زانو را با هم خم کنید و پاها را در جلوی کفل عا روی زمین قرار دهید.پاها…
متن دوم