آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گنج مخفی

نمازی فوق العاده مجرب برای توسعه در معیشت,گنج مخفی

نمازی فوق العاده مجرب برای توسعه در معیشت,گنج مخفی مرحوم شمس رحمةالله می گوید : این نماز برای توسعه در معیشت مجرب است ، بعضی از علما نیز  گفته اند از گنج های مخفی است و نباید به هر کسی آن را آموخت نزدیک اذان صبح ( اواخر سحر…
متن دوم