آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان در موقعیت واجر آسانا قرار گیرید.زانوها را تا جایی که امکان دارد از هم جدا کنید.سپس هر دو پا را آن قدر از هم دور کنید که باسن کاملا روی زمین و بین پاها واقع شود و انگشتان شست پاها…
متن دوم