آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر در وضعیت واجرآسانا بنشینید.پایین ماهیچه های پاها را دقیقا در مکان نزدیک پاشنه های پا محکم بادست بگیرید. انگشتان پا را بر عکس روی زمین قرار می گیرند. آهسته به جلو خم شوید و قسمت…
متن دوم