آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین چهاردهم وضعیت آرامش رعدو برق

گروه واجر آسانا تمرین چهاردهم وضعیت آرامش رعدو برق

گروه واجر آسانا تمرین چهاردهم وضعیت آرامش رعدو برق در حالت واجرآسانا بنشینید و آهسته کمر را خم کنید.اول آرنج وبازوی دست راست وبعد آرنج و بازوی دست چپ را حایل بدن قرار دهید.بالای سر را روی زمین قرار دهید,کمر راخم کنید و…
متن دوم