آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر در حالت واجرآسانا بنشینید,به گونه ای که زانو ها45 سانتی متر جدا از هم قرار گیرند. دستها را بین زانوها قرار دهید طوری که انگشتان طرف داخل بدن باشند. بدن را به جلو و روی دستها(که به صورت…
متن دوم