آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین هفتم وضعیت گربه

گروه واجر آسانا تمرین هفتم وضعیت گربه

گروه واجر آسانا تمرین هفتم وضعیت گربه در حالت واجرآسانا بنشینید.کفل ها رابلند کنید و روی زانوها بایستید. به سمت جلو خم شوید و کف دستها را روی زمین به موازات صورت قرار دهید. دستها کشیده و به موازات عضلات ران و زانو باشند.…
متن دوم