آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین هشتم وضعیت ببر

گروه واجر آسانا تمرین هشتم وضعیت ببر

گروه واجر آسانا تمرین هشتم وضعیت ببر واجر آسانا و در حالت گربه قرار گیرید. مانند حالت گربه به جلو نگاه کنید. دستها را از سطح شانه به صورت عمودی مستقیم روی زمین قرار دهید. تمام بدن را وانهاده کنید. زانوی پای راست را خم کنید و آنرا…
متن دوم