آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش در حالت واجر آسانا قرار گیرید .کف دستها را روی عضله ران قرار دهید. چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید.ستون فقرات,گردن و سر را مستقیم و راست نگاه دارید. باعمل دم,دستها را به…
متن دوم