آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان در وضعیت واجرآسانا قرار گیرید. زانوی پای چپ راست را از زمین بلند کنید تا ساق پا عمود بر زمین و کف پا در طرف زانوی پای چپ روی زمین قرار گیرد. سظح بالای آرنج دست راست را روی زانوی پای…
متن دوم