آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین سیزدهم وضعیت شتر

گروه واجر آسانا تمرین سیزدهم وضعیت شتر

گروه واجر آسانا تمرین سیزدهم وضعیت شتر در حالت واجر آسانا بنشینید. روی زانوها بلند شوید و دستها را در طرفین نگه دارید. اگر راحت هستید پاها را از هم جداکنید. به پشت خم شوید و با دست راست پاشنه پای راست و با دست چپ پاشنه…
متن دوم