آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین سوم تعادل تنفس

گروه واجر آسانا تمرین سوم تعادل تنفس

گروه واجر آسانا تمرین سوم تعادل تنفس در حالت واجر آسانا بنشینید.هر دو دست را از آرنج خم کرده,انگشتان هر دست را زیر کتف بگذارید,به طوری که انگشتان شست روی سینه و به سمت بالا قرار گیرند.و نقطه بین انگشت اشاره و شست فشار داده…
متن دوم