آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین دوم وضعیت شادی جاودانه

گروه واجر آسانا تمرین دوم وضعیت شادی جاودانه

گروه واجر آسانا تمرین دوم وضعیت شادی جاودانه به حالت واجر آسانا بنشینید.کف دستها را روی پاشنه پاها به صورتی که انگشتانپا و دست در جهت یکدیگر باشند قراردهید.اگر این وضعیت مشکل است,کف دستها را روی پاشنه پاها بگذارید. ستون فقرات ,گردن…
متن دوم