آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین دوازدهم وضعیت نیم شتر

گروه واجر آسانا تمرین دوازدهم وضعیت نیم شتر

گروه واجر آسانا تمرین دوازدهم وضعیت نیم شتر در حالت واجر آسانا بنشینید.سپس پاها راکمی از هم جداکنید. روی پاها بایستید و بازوها را بالا ببرید. پاها را مماس با زمین و در پشت بدن حفظ کنید. هنگام وم,دستها را خم کنید و آنها…
متن دوم