آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار در حالت گربه روی زمین بنشینید.کف دستها را روی زمین موازی شانه ها قرار دهید,به نحوی که حدود نیم متر باهم فاصله داشته باشید. در وضعیت گربه,با دستهای ثابت و کشیده روی زمین به سمت جلو…
متن دوم