آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کمک کردن به دیگران

اصل کمک به هم

اصل کمک به هم درمقابل تئوري تنازع براي بقا تئوري ديگري هست كه مي گويد اين عالم برمبناي اصل كمك استوارشده است يعني همه پيشرفتها مال اينست كه يكي به ديگري كمك كرده واين كمك ها وقتي بسيار پيچيده شده مي بينيم كه به كمال رسيده ،…
متن دوم