آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاس یوگا

مناسبت یوگا در عصر حاضر

مناسبت یوگا در عصر حاضر در آستانه ورود به قرن بیست و یکم مبانی روحی بازنگری و اصلاح شده و یوگا به صورت یک مسئله جدی مطرح گردیده است.همچنین مراکز اصلی تعلیم یوگا مهم ترین منبع اشاعه روحی هستند.تمرینات یوگا راه سریعو مستقیم دریافت تندرستی…
متن دوم