آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاس هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین یازدهم پروانه

پاوان موکت آسانا تمرین دهم پروانه پروانه:در حالت پایه قرار گیرید.زانوها را خم کنید و کف پاها را به هم نزدیک کنید و به جلو بکشید.در حد توان پاشنه ها را نزدیک بیاورید.عضلات ران را کاملا وانهاده کنید. حالت1.دستها را به پاها…
متن دوم