آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاس نجوم شناسی

آموزش احکام نجومی درس سوم

آموزش احکام نجومی درس سوم کواکب نیز به اعتبارات مختلف تقسیماتی دارند :  کواکب به نر و ماده تقسیم میشوند که عبارتند از : کواکب نر : زحل ، مشتری ، مریخ ، شمس کواکب ماده : زهره ، قمر کوکب خنثی : عطارد که با نر نر میشود و با ماده…
متن دوم