آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاسهای علوم غریبه

معرفی افلاک هفتگانه و شروط خاصه

 شروط خاصّه  شرط اول) رعایت ساعات و افلاک: تاثیر افلاک و سیّارات در این علم وفن،غیر قابل انکار است.ناگفته پیداست که تاثیر این افلاک به امر یگانه قدرت هستی،خداوند باریتعالی است فلذا این افلاک به خودی خود بی تاثیربوده و فاقد انرژی…
متن دوم