آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشکول منتظری

۱۲ فائده مجرب از کتاب کشکول منتظری

12 فائده مجرب از کتاب کشکول منتظری فائده 1: اگر برگ تنباکو یا کافور را در پارچه های پشمین یا لباس پشمین بگذارید از بید زدن محفوظ میمانید بید:حشره ایست ریز با بالهای باریک که پارچه های پشمین را میخورد همچنین بید نام کرمی است که قالی های…
متن دوم