آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کتاب های علوم غریبه

رموز معادن و فلزات,علـــوم غــــریــــبه

رموز معادن و فلزات,علوم غریبه بعد از بیان اینکه باید ساعات روز و شب طبق جدول ساعات بر12 تقسیم شوند لازم است تا درباره رموزی که در باب افلاک سبعه و ترتیب قرار گرفتن آنها آمده توضیحی داده شود.در باب این که در اولین ساعات در روزهای هفته (از…
متن دوم