آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاربرد حروف ابجد

کاربرد حروف ابجد

کاربرد حروف ابجد محاسبه ستاره فرد: تسخیص طبع های فرد بدست آوردن طالع فرد بدست آوردن طبع فرد مورد نظر بدست آوردن برج های دوازده گانه بدست آوردن سرشت برج ها بدست آوردن عنصر فرد مورد نظر دلالت برج ها بر فرزندان دلالت…
متن دوم