آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاربردهای هیپنوتیزم

کاربردهای هیپنوتیزم

کاربردهای هیپنوتیزم   این نرم افزار راهنمایی عملی برای انجام خود هیپنوتیزم است.برای هیپنوتیزم شدن،لازم نیست شخصیت خاصی داشته باشید.هرفردی با استعداد معمولی می تواند هیپنوتیزم شدن را بیاموزد؛البته فاکتورهای خاصی می تواند فرد را بدل به…
متن دوم