آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چگونه عکس العملهای تنشی را کنترل کنید

چگونه عکس العملهای تنشی را کنترل کنید

چگونه عکس العملهای تنشی را کنترل کنید این مطلب را از کتاب دکتر فرنک کپریو و جوزف برگر در کتاب (خودهیپنوتیزمی راهی برای موفق زیستن) را قرار میدهم. حدود یک سال قبل ما با غیر معقولترین تجربه ، که مستلزم هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی بود مواجه…
متن دوم