آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چند نکته در مورد کاغذ و نوشتن تعویذات

چند نکته در مورد کاغذ و نوشتن تعویذات

چند نکته در مورد کاغذ و نوشتن تعویذات تمام تعویذات روی کاغذ باید به همبن منوال استفاده شوند. اولا از کاغذ a4 استفاده کنید . کاغذ را به صورت طولی به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و دعا را فقط در یک طرف کاغذ بنویسید و متن نباید خط خوردگی…
متن دوم