آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چند نماز برای حاجات

چند نماز برای حاجات

چند نماز برای حاجات نماز حاجات مهم تمام نماز های دوران سال بقدر کافی در کتاب معراج در مومًن نوشته شد ولی چند نمازی که بعداً بچشم خود آورده میشود حسن بن صالح گوید شنیدم امام صادق میفرمود هر کس وضوی نیکو گیرد و دو رکعت نماز…
متن دوم