آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چغندر خوردن

متن دوم