آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چشم زخم ویکی

آیات و احادیثه در تاثیر چشم زخم

خداوند در قرآن مجید از قول حضرت یعقوب خطاب به فرزندان خود جهت امان بودن از چشم زخم گفت:همگی از یک در وارد نشوید و ...و گفت: ای پسران من داخل نشوید از یک دروازه و داخل شوید از درهای جداگانه(یوسف 68) پیغمبر(ع) فرمود به درستی که چشم بد مرد…
متن دوم