آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاچی ماتان آسانا

آموزش یوگا,آسانا اول- نشستن,پاچی ماتان آسانا

آسانا اول- نشستن (پاچی ماتان آسانا)  این تمرین را هندی‌ها «پاچی ماتان آسانا» می‌گویند. مطابق شکلهای زیر  بنشینید و پاهای خود را دراز کنید. با نوک انگشتان پاها را بگیرید. زانوها خم نشود، پیشانی  را به طرف زانوها نزدیک کنید در روزهای اول…
متن دوم