آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت سوسمار

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت سوسمار

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت سوسمار روی شکم بخوابید. سروشانه را بلند کنید و چانه را در حالت استراحت بین کف دستها قرار دهید. آرنج ها روی زمینتا بهتر به ستون فقرات فرمان داده شود. آرنج ها را به سمت ستون فقرات کمی…
متن دوم