آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی حالت1.با پای کشیده روی زمین بنشینید تجسم کنید که در حال قایقرانی هستید. بازدم را انجام دهید و در حد اماکن از ناحیه کمر به دست جلو خم شوید و به راحتی بازوها را بکشید.دستها را از پایین…
متن دوم