آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست در یک وضعیتراحت یا وضعیت پایه با ستون فقرات صاف بنشینید. حالت1.بازوی دست راست را هم سطح شانه بالا آورید و دست راست را مشت کنید. انگشت شست در داخل. اگر لازم باشد می توان از…
متن دوم