آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه مطابق وضعیت تمرین4 روی زمین بنشینید. دست چپ را روی زانوی چپ بگذارید. و دست راست را در بالای پای راست نگه دارید,به طوری که انگشت شست رو به بالا و بازو کاملا کشیده و مستقیم باشد. در این وضعیت با…
متن دوم