آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی روی شکم دراز بکشید.انگشتان دست را به یکدیگر قلاب کنید و زیر سر بگذارید.ساق پای چپ را از زانوخم کنید و زانوی پای چپ را به قفسه سینه روی زمین نزدیک کنید. پای راست مستقیم و کشیده روی…
متن دوم